Katedra asijských studií

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je pracovištěm zabývajícím se výukovou a vědeckobadatelskou činností zaměřenou na současné jazyky a kultury asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie.

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních programů. Od akademického roku 2019/2020 se jedná o následující:

 • tříleté bakalářské studijní programy:
  • Čínská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (samostatný studijní program)
  • Japonská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Korejština pro hospodářskou praxi (samostatný studijní program)
  • Vietnamská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
 • dvouleté magisterské studijní programy:
  • Asijská studia (samostatný studijní program, program maior)
  • Asijská studia (samostatný studijní program)
   • se specializací čínský jazyk a kultura
   • se specializací indonéský jazyk a kultura
   • se specializací japonský jazyk a kultura
   • se specializací korejský jazyk a kultura
   • se specializací vietnamský jazyk a kultura
 • čtyřleté doktorské studijní programy:
  • Jazyky a kultura Číny a Japonska
  • Asijská studia

Podrobnosti k jednotlivým studijním programům naleznete v sekci Studijní programy.

Do akademického roku 2018/2019 se jednalo o následující studijní obory:

 • Čínská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Korejština pro hospodářskou praxi (bakalářské jednooborové studium)
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Jazyky a kultura Číny a Japonska (čtyřleté doktorské studium v prezenční i kombinované formě)

O vědecké a publikační činnosti členů katedry se dozvíte v sekci Věda a výzkum a na profilech jednotlivých členů katedry v sekci Lidé.

Nové publikace

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ

Toto číslo obsahuje patnáct textů, devět z nich v angličtině, tři v čínština a tři v němčině. Většinu tvoří články Oldřicha Švarného. Celé číslo je dostupné zde

Nová publikace představuje dějiny a politický vývoj ČLR

Publikace Dějiny Čínské lidové republiky z pera kolektivu autorů (Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička) přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.

Vyšel Lexikon kinematografie čínského světa z pera K. Hladíkové a P. Jandy

Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí: pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu. Kinematografii čínského světa lze analogicky k 'sinofonní literatuře' definovat jako 'sinofonní kinematografii' zahrnující všechny filmy, které jsou mluveny čínštinou a jejími dialekty. Po shrnutí vývoje filmu v čínsky hovořícím světě následuje samotný lexikon s abecedně řazenými hesly, jež představují nejvýznamnější režiséry, filmy, termíny z filmové historie a teorie, jakož i významné filmové festivaly a filmové ceny v sinofonním světě. Za lexikonem následují rejstříky umožňující vyhledání jednotlivých výrazů v různých tvarech překladů a přepisů, jakož i v jednoduchých a tradičních znacích.

Český překlad knížky japonského spisovatele Tošikazua Kawagučiho je na světě

V nakladatelství Kniha Zlín právě vychází kniha současného japonského spisovatele Tošikazua Kawagučiho (川口俊和) s názvem Než vystydne káva (コーヒーが冷めないうちに) v českém překladu Ivony Barešové z KAS. Kniha vypráví příběhy čtyř dvojic (milenců, manželů, sester a matky s dítětem), které se v malé japonské kavárně Funiculi Funicula pokusily vrátit do minulosti. Při této cestě však musí dodržet určité podmínky. Přítomnost nezmění a čas na cestu v čase mají omezený – než jim vystydne káva.

Prof. Zdenka Švarcová se zabývá legendou Ono no Komači

Knížka pojmenovaná Legenda Komači: Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó představuje srovnávací studii s komentovanými překlady pěti středověkých japonských divadelních textů (her ), v nichž se v různých podobách objevuje postava legendární básnířky z 9. století, Ono no Komači. Porovnána jsou dvě libreta, v nichž autor sleduje smyšlený příběh o životě a smrti básnířky, se třemi hrami, v nichž je v postavě Komači oslavena japonská poezie waka.

S. Martinásková z KAS píše o reflexi modernizace Japonska v tradiční poezii tanka a haiku

Publikace Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku je věnována básnické reflexi modernizace Japonska v tradičních formách tanka a haiku od konce 19. století do současnosti. Pozornost je věnována tomu, jak básníci napříč monitorovaným obdobím zachycují proměny doby, společnosti a způsobu života. V kontextu nové, moderní doby je redefinován pojem „příroda“ tradičně představující hlavní zdroj básnické inspirace. Autorka se také zabývá tím, jak moderní básníci ve své tvorbě za užití motivů moderního světa pojímají mezilidské vztahy.

H. Zawiszová z KAS vydala novou knihu zabývající se japonskou sociální interakcí

Kniha On 'doing friendship' in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people přináší nahlédnutí do konverzačních interakcí mladých Japonců, kteří sami sebe označují za přátele. Sleduje, jak mluvčí manifestují a zároveň utvářejí své vztahy v interakci, jinými slovy, jak „dělají přátelství“. Studie čerpá především z poznatků a metod konverzační analýzy, interakční lingvistiky a interakční sociolingvistiky. Pomocí analýzy nahrávek rozhovorů, pořízených samotnými aktéry v pro ně přirozeném prostředí, byly autorkou vyčleněny tři kategorie úzce propojených praktik, jež se jeví jako zásadní pro „dělání přátelství“ ve zkoumaném kontextu. Jsou to konverzační humor, konverzační vyprávění a konstrukce vztahové kontinuity. Stěžejní část této publikace pak tvoří detailní analýza a popis způsobů realizace a využití praktik spadajících do těchto tří kategorií v konverzačních interakcích jedné dvojice přátel.

Vyšla kniha na téma Korejců ve střední Evropě, editorem je A. Schirmer z korejské sekce KAS

Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others is a multi-perspective compendium of evidence about two Korean archaeologists who spent formative but also troubled years in Europe during the 1930s and 1940s. Decades before a Korean diaspora in Europe began to take shape, these two embodied unique facets of what can be called a Korean colonial modernity outside of the Japanese empire. [...] Carefully researched, spotlighting numerous previously neglected or undiscovered sources, and richly illustrated, this volume is devoted to the examination of testimonies, writings and “traces” of very distinctive individuals. Special attention is given to how they negotiated European representations of East Asia — challenges to their Korean nationalist, yet nuanced, stances of self-assertion. (zdroj)

Vyšlo nové vydání knihy Dějiny Vietnamu, součástí autorského týmu je i M. Strašáková z KAS

Publikace představuje dějiny Vietnamu od nejstarších dob až po současnost. Od prvních kultur doby bronzové přes hlavní milníky francouzské koloniální nadvlády až k druhé indočínské válce, na jejímž konci se podařilo Vietnam sjednotit pod komunistickým režimem, který se v zemi drží u moci až do současnosti. Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Nové vydání je obohacené o vietnamskou diakritiku a celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR. (zdroj)

T. Slaměníková (KAS FF UP) vydala novou knihu o čínském znakovém písmu

Název publikace
Čínské znakové písmo. Synchronní model tradiční kategorizace
Autoři
Slaměníková Tereza
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouc
Počet stran
291
Anotace

I přes zásadní vývojové změny celé soustavy se moderní grammatologové při klasifikaci čínských znaků stále intenzivně opírají o téměř dvě tisíciletí starý systém, který není schopen reflektovat specifické rysy jejich synchronní podoby. Tato kniha předkládá návrh nového klasifikačního modelu, který mapuje povahu soudobého vztahu mezi čínskými grafémy a jimi reprezentovanými jazykovými jednotkami. Výsledný dvojúrovňový model zahrnuje pět skupin, které se dále člení do dvaceti kategorií. Příslušnost k určité skupině odráží dekompoziční specifikaci znaku, tj. jeho dělitelnost na jednotky nižší úrovně. Kategorizační status pak udává, zda a jakým způsobem vykazuje grafika znaku spojitost se zaznamenávanou jazykovou jednotkou. 

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ. Toto číslo bylo sestaveno u příležitosti významného životního jubilea přední české japanoložky prof. Zdenky Švarcové, která na Katedře asijských studií FF UP působí. Autory příspěvků jsou čeští i zahraniční kolegové a žáci paní profesorky. Celé číslo je dostupné ke stažení zde. 

Novinky

Indonéská studia na FF UP posilují spolupráci s Universitas Airlangga

Univerzitu Palackého navštívila delegace partnerské Universitas Airlangga. Během krátké návštěvy se obě strany dohodly na posílení vzájemných aktivit. Díky dosavadní bezproblémové spolupráci bude FF UP patrně první v Evropě, kde vznikne i tak zvaný Indonesian corner.

Celý článek najdete v Žurnálu UP

Členové katedry se podílejí na organizaci mezinárodních vědeckých setkání mimo UP

Členové naší katedry se také podílejí na organizaci mezinárodních vědeckých setkání, která se konají mimo půdu UP. V této chvíli je např. otevřená výzva pro podávání návrhů příspěvků na konferenci 3rd International Conference on Sociolinguistics: Diversities, New Media and Language Management, do jejíhož organizačního týmu patří Halina Zawiszová, a na paper development workshop na téma Economic and Strategic Impacts of Energy Supply and Transport Infrastructure - Connecting Asia and Europe, který spolupořádá Alfred Gerstl. Bližší informace o těchto setkáních a možnostech přihlášení naleznete po kliknutí na jejich názvy výše. 

Alfred Gerstl comments on the ASEAN and the USA

Alfred Gerstl, Marie Sklodowska-Curie Fellow at the Department of Asian Studies, was interviewed by the Austrian daily Wiener Zeitung about the relations of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) with the United States. He argues that ASEAN leaders have the perception that they cannot fully trust the Trump administration. They may thus have no choice but to seek closer economic, political and security relations with China, not least under the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). The article is available here.

Vyšel rozhovor s prof. Zdenkou Švarcovou: Poezie je moje láska

Přečtěte si nový rozhovovor s paní prof. Zdenkou Švarcovou, přední českou japanoložkou, na portálu iLiteratura.cz.

Představujeme dr. Alfreda Gerstla, nového výzkumného pracovníka KAS

Mag. Dr.habil Alfred Gerstl, MIR je odborníkem v oblasti mezinárodních vztahů, regionální spolupráce a bezpečnosti v jihovýchodní Asii. Od 1. ledna 2019 na KAS působí jako výzkumný pracovník, a to díky prestižnímu grantu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010285).

Výzkumný projekt, kterému se na KAS věnuje, je zaměřen na "strategic and economic impacts of China´s Belt and Road Initiative on Southeast Asia, in particular the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Vietnam and the Philippines. An important sub-question is whether the maritime silk road can positively impact on a peaceful resolution of the territorial disputes in the South China Sea".

Své předchozí odborné aktivity dr. Gerstl shrnuje takto: "From July until December 2019, I was key and excellent researcher as well as member of the managing board of the EU-funded project Sinophone Borderlands – Interaction at the Edges, researching on Belt and Road Initiative and the South China Sea. Previously, I was postdoc researcher at the Department of East Asian Studies in the Master program East Asian Economy and Society (EcoS) at the University of Vienna where I am since 2018 Adjunct Professor (Privatdozent). I previously taught courses on international relations and security in East Asia in my home country, Austria, as well as in Australia (Macquarie University in Sydney), the Czech Republic (Palacký University Olomouc), Germany (University of Passau) and Russia (Higher School of Economics St. Petersburg and Novosibirsk State University)".

Rozhovor s dr. Gerstlem "Mezi Čínou a USA: ASEAN" si můžete přečíst v aktuálním čísle Aspektu (2/2018).

Japan NOW: A Snapshot of Contemporary Japanese Language, Culture, and Society

Katedra asijských studií FF UP pořádá ve dnech 9.-10. 11. 2018 odbornou mezinárodní konferenci – Japan NOW: A Snapshot of contemporary Japanese language, culture, and society. Jedná se již o 12. ročník konference Annual Conference on Asian Studies (ACAS). Během konference vystoupí významná osobnost současných japonských studií (především pak manga studies, anime aesthetics, media arts), prof. Jaqueline Berndt ze Stockholmské univerzity. Bližší informace o chystané konferenci najdete na stránkách acas.upol.cz a na Facebooku.

Institut krále Sedžonga při Univerzitě Palackého zahájil svou činnost

Dne 10. října 2018 proběhlo slavnostní otevření olomoucké pobočky Institutu krále Sedžonga. Toto nové pracoviště Univerzity Palackého nabízí kurzy korejštiny a pořádá kulturní akce. Vzniklo díky spolupráci Katedry asijských studií FF UP a Velvyslanectví Korejské republiky. Více se o slavnostní ceremonií zahájení činnosti můžete dočíst v Žurnálu UP, kde také najdete fotografie z akce. 

Korean Cultural Festival 2018

Na nádvoří Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci se ve dnech 9.-11. října (12.00-16.00) můžete seznámit s korejským písmem, tradičním korejským oděvem hanbok, čajovou kulturou a tradičními korejskými hrami (program). Od 19.00 se můžete zúčastnit promítání korejských filmů v Premiere Cinemas Olomouc (program). Akci pořádají King Sejong Institute Foundation, Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, Korean Foundation a Univerzita Palackého v Olomouci. 

Studentky a studenti korejštiny na KAS zazářili na soutěži v přednesu

Ve středu 19. září 2018 studentky a studenti korejštiny na KAS FF UP zazářili na Soutěži v přednesu v korejském jazyce. Jana Hrubá vybojovala 1. místo, Jan Čermák obsadil 2. místo, Anežka Štefanová se umístila na 3. místě a Theodor Christofi získal čestné uznání poroty. Gratulujeme!

Vědci z KAS FF UP získali prestižní grant na výzkum čínského příhraničí

Vědcům z KAS FF UP se podařilo získat prestižní grant na primární výzkum čínského příhraničí. Pětiletý projekt s názvem „Sinofonní příhraničí – interakce na okraji“ přehodnocuje koncepci asijských a čínských studií; soustřeďuje se na Čínu z pohledu „zvenčí“, tedy na to, jak je vnímána okolními státy a obyvateli. Více se dočtete v Žurnálu UP