Publikace

Vybrané monografie

Název publikace
Legenda Komači: Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó
Autoři
Zdenka Švarcová
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Nakladatel
KANT
Počet stran
139 (A5)
ISBN
978-80-7437-260-5
Anotace

Srovnávací studie s komentovanými překlady pěti středověkých japonských divadelních textů (her nó), v nichž se v různých podobách objevuje postava legendární básnířky z 9. století. Porovnána jsou dvě libreta, v nichž autor sleduje smyšlený příběh o životě a smrti básnířky, se třemi hrami, v nichž je v postavě Komači oslavena japonská poezie waka.


Název publikace
Lexikon kinematografie čínského světa
Autoři
Kamila Hladíková, Petr Janda
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
292
ISBN
978-80-244-5458-0
Anotace

Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí: pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu. Kinematografii čínského světa lze analogicky k 'sinofonní literatuře' definovat jako 'sinofonní kinematografii' zahrnující všechny filmy, které jsou mluveny čínštinou a jejími dialekty. Po shrnutí vývoje filmu v čínsky hovořícím světě následuje samotný lexikon s abecedně řazenými hesly, jež představují nejvýznamnější režiséry, filmy, termíny z filmové historie a teorie, jakož i významné filmové festivaly a filmové ceny v sinofonním světě. Za lexikonem následují rejstříky umožňující vyhledání jednotlivých výrazů v různých tvarech překladů a přepisů, jakož i v jednoduchých a tradičních znacích.


Název publikace
Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku
Autoři
Sylva Martinásková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
138 (A5)
ISBN
978-80-244-5437-5
Anotace

Publikace je věnována básnické reflexi modernizace Japonska v tradičních formách tanka a haiku od konce 19. století do současnosti. Pozornost je věnována tomu, jak básníci napříč monitorovaným obdobím zachycují proměny doby, společnosti a způsobu života. V kontextu nové, moderní doby je redefinován pojem „příroda“ tradičně představující hlavní zdroj básnické inspirace. Autorka se také zabývá tím, jak moderní básníci ve své tvorbě za užití motivů moderního světa pojímají mezilidské vztahy.


Název publikace
On 'doing friendship' in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people
Autoři
Halina Zawiszová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Palacký University Olomouc
Počet stran
233 (B5)
ISBN
978-80-244-5378-1
Anotace

The study approaches conversational interactions of Japanese young adults who identify as friends as the form of social interaction in and through which the co-participants manifest and accomplish their relationships, that is, as a site for ‘doing friendship’. It represents a fundamentally data-driven endeavour, drawing primarily on conversation analysis, interactional linguistics, and interactional sociolinguistics. Based on a close analysis of a set of recordings of naturally occurring conversational interactions, three broad categories of interconnected practices were identified as particularly salient and co-constitutive of the overall studied communicative activity. They in­clude: conversational humour, conversational storytelling, and relational continuity construction. The core part of this book is devoted to the exploration of the ways in which a single dyad realizes and makes use of these practices across their interactions.


Název publikace
Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others
Autoři
Andreas Schirmer (editor)
Místo vydání
Vienna
Rok vydání
2018
Nakladatel
Praesens
Počet stran
332
ISBN
978-3-7069-0980-8
Anotace

Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others is a multi-perspective compendium of evidence about two Korean archaeologists who spent formative but also troubled years in Europe during the 1930s and 1940s. Decades before a Korean diaspora in Europe began to take shape, these two embodied unique facets of what can be called a Korean colonial modernity outside of the Japanese empire. Carefully researched, spotlighting numerous previously neglected or undiscovered sources, and richly illustrated, this volume is devoted to the examination of testimonies, writings and “traces” of very distinctive individuals. Special attention is given to how they negotiated European representations of East Asia — challenges to their Korean nationalist, yet nuanced, stances of self-assertion.


Název publikace
Dějiny Vietnamu
Autoři
Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Nakladatel
Nakladatelství Lidové noviny
Počet stran
554
ISBN
978-80-7422-496-6
Anotace

Publikace představuje dějiny Vietnamu od nestarších dob až po současnost. Od prvních kultur doby bronzové přes hlavní milníky francouzské koloniální nadvlády až k druhé indočínské válce, na jejímž konci se podařilo Vietnam sjednotit pod komunistickým režimem, který se v zemi drží u moci až do současnosti. Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Nové vydání je obohacené o vietnamskou diakritiku a celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR.


Název publikace
Čínské znakové písmo. Synchronní model tradiční kategorizace
Autoři
Slaměníková Tereza
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouc
Počet stran
291
ISBN
9788024451817
Anotace

I přes zásadní vývojové změny celé soustavy se moderní grammatologové při klasifikaci čínských znaků stále intenzivně opírají o téměř dvě tisíciletí starý systém, který není schopen reflektovat specifické rysy jejich synchronní podoby. Tato kniha předkládá návrh nového klasifikačního modelu, který mapuje povahu soudobého vztahu mezi čínskými grafémy a jimi reprezentovanými jazykovými jednotkami. Výsledný dvojúrovňový model zahrnuje pět skupin, které se dále člení do dvaceti kategorií. Příslušnost k určité skupině odráží dekompoziční specifikaci znaku, tj. jeho dělitelnost na jednotky nižší úrovně. Kategorizační status pak udává, zda a jakým způsobem vykazuje grafika znaku spojitost se zaznamenávanou jazykovou jednotkou. 


Název publikace
Japanese Given Names: A Window Into Contemporary Japanese Society
Autoři
Ivona Barešová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2016
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
242
ISBN
978-80-244-4976-0
Anotace

Pojmenování dítěte je v Japonsku víc než pouhou volbou konvenčního jména, které by ho identifikovalo a odlišilo v rámci skupiny. Představuje kreativní proces, vycházející z konkrétních představ o daném jedinci, v němž hrají důležitou roli zvuková a grafická podoba jména i význam použitých znaků. Jména se tak stávají určitým obrazem společenských hodnot dané doby, kdy v současnosti reflektují obrat k individualitě, jedinečnosti a osobitosti. Tato studie, založená na analýze 8,386 jmen dětí narozených v letech 2008–14 a důvodů pro jejich volbu, přináší komplexní pohled na současná jména v kontextu dnešní společnosti i historického vývoje, a seznamuje s nejnovějšími trendy v jejich výběru.


Název publikace
Im Zwischenraum – Zigeuner in Zentralasien
Autoři
Olaf Günther
Místo vydání
Leipzig
Rok vydání
2016
Nakladatel
Leipziger Universitätsverlag
Počet stran
308
ISBN
978-3-96023-052-6
Anotace

Der Zwischenraum vereint bestimmte Prinzipien zu einer Kultur. Diese Prinzipien sind in jeder Gruppe kulturell eingebettet. Sie kommen aber erst durch die Bedingungen in ihrer Umgebung zu spezifischen lokalen Ausprägungen.
Deleuze und Guattari hatten schon einmal versucht, diese Prinzipien auf der philosophischen Ebene für die Nomaden zu entdecken: „Aber die Frage ist, was ein Prinzip des nomadischen Lebens ist und was nur eine Folge davon.”
Das vorliegende Buch versucht, dieses Prinzip für den Zwischenraum zu ergründen. 


Název publikace
Tónové změny v moderní čínštině ze sociolingvistické perspektivy
Autoři
Zuzana Pospěchová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2016
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
260
ISBN
978-80-244-5072-8
Anotace

Prozodie je v moderní hovorové čínštině jevem, který má v realizaci řeči značný vliv. Tato práce se zabývá prozodickými rysy, a to s využitím metodologie prof. Švarného. Jedná se o zkoumání počtu slabik v segmentu, přízvukových prominencí, počtu iktů v segmentu a rychlosti řeči, průměrné délky kól a segmentů, frekvence výskytu rytmických sledů různých typů a jejich pozice v kólech. Cílem této práce je zjistit, jaký vliv mají na výše uvedené prozodické rysy sociolingvistické faktory genderu a věku mluvčích. K analýze je využit korpus dialogických textů, které jsou transkribovány pomocí prozodické transkripce. Z analýzy korpusu vyplývá, že ve všech třech zkoumaných oblastech gender a věk vliv na prozodickou realizaci řeči mají.


Název publikace
Prozodická gramatika čínštiny
Autoři
Oldřich Švarný, David Uher
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
163
ISBN
978-80-244-4205-1
Anotace

Prozodická gramatika čínštiny shrnuje badatelskou činnost prof. O. Švarného především v oblasti fonologického systému a její aplikaci na korpus vět moderní hovorové čínštiny. Současně je teoretickým úvodem Učebního slovníku jazyka čínského, který mapuje užití bezmála dvou tisíc jejích nejfrekventovanějších 'morfémů'. I tento slovník byl ve čtyřech dílech postupně publikován mezi lety 1998 a 2000 ve Vydavatelství Univerzity Palackého.


Název publikace
The Exotic Other and Negotiation of Tibetan Self: Representation of Tibet in Chinese and Tibetan Fiction of the 1980s.
Autoři
Kamila Hladíková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
280
ISBN
978-80-244-3908-2
Anotace

Studie se zabývá zobrazováním Tibetu v tibetské a čínské literatuře o Tibetu z 80. let 20. století. Prostřednictvím analýzy tibetských povídek vznikajících v době počátečního formování moderní tibetské literatury po skončení kulturní revoluce mapuje samotný vznik moderní literatury v Tibetu. Obraz Tibetu, který se objevuje v dílech tibetských autorů, je zde srovnáván s vyobrazením Tibetu v díle čínských autorů tvořících ve stejném období. Analýza vycházející z postkoloniální teorie literatury se zaměřuje především na stereotypy, jež panují v zobrazování Tibetu jak v Číně, tak na západě, a klade si za cíl posoudit, nakolik tyto stereotypy ovlivňují vlastní představy tibetských autorů o 'tibetskosti', a nakolik se odrážejí v nově utvářené moderní tibetské identitě. (1. vydání)


Název publikace
Ideogramy v moderní čínštině
Autoři
Tereza Slaměníková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
164
ISBN
978-80-244-3909-9
Anotace

Přestože jsou ideogramy druhou nejfrekventovanější kategorií čínských znaků, omezují se odborné práce týkající se problematiky čínského znakového písma zpravidla pouze na jejich stručnou definici doplněnou o několik příkladů. Z grammatologického hlediska však ideogramy reprezentují zcela unikátní kategorii znaků. Jsou založeny na principu skládání dvou sémanticky motivovaných složek, jejichž jednotlivé významy společně utvářejí význam celého znaku. 
Tato publikace představuje unikátní studii postavení ideogramů v rámci zbývajících tří konstrukčních typů čínského znakového písma. Zaměřuje se zejména na analýzu jejich kvalitativního složení a míru využití kombinačního potenciálu jejich sémantických složek.


Název publikace
Hanská grammatologie
Autoři
David Uher
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
336
ISBN
978-80-244-3866-5
Anotace

Cílem monografie je podat co nejúplnější obraz aplikace grammatologie na menší písmo. Celá problematika je nejprve uvedena definicí základních grammatologických pojmů s přihlédnutím k jejich realizaci v systému čínského znakového písma. Následuje charakteristika doby Han doplněná projekcí počátků čínské grammatologie, k níž je připojena biografie jejího nejvýznamnějšího představitele Xu Shena (?54-?125). 
Český překlad 'Doslovu' Výkladu znaků je zařazen jako klíčové dílo pro pochopení tradiční grammatologie. 
Text navazuje popisem výsledků výzkumu badatelů v následujících bezmála dvou tisíciletích a uzavírá jej komentář zásadních pojmů hanské grammatologie, tj. šesti kategorií menšího písma, grafických stylů a determinativu, v jejich současném náhledu. 


Název publikace
Současná hovorová řeč mladých Japonců
Autoři
Ivona Barešová, Halina Zawiszová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
216
ISBN
978-80-244-3079-9
Anotace

Publikace Současná hovorová řeč mladých Japonců autorek I. Barešové a H. Zawiszové je založena na primárním výzkumu současné hovorové řeči mladých Japonců, především vysokoškolských studentů, jehož cílem bylo identifikovat a systematicky popsat hlavní rysy jazyka mladých Japonců, které jej odlišují od standardní japonštiny i od hovorové řeči starších generací. Spíše než na zaznamenání nejnovějších módních slov či krátkodobých tendencí je důraz kladen na ucelený popis základních principů a procesů, na jejichž základě se jazyk mladých neustále vyvíjí. Výklad je doprovázen autentickými ukázkami. Výsledná publikace uvádí problematiku jazyka mladých Japonců do širšího kontextu studia jazyka mladých lidí, a přispívá tak do diskuze o současném diskurzu mladých i komunikaci obecně.


Vybrané studijní materiály

Název publikace
Učebnice čínské konverzace II.
Autoři
David Uher, Tereza Slaměníková, Jin Xueli
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Nakladatel
LEDA
Počet stran
520
ISBN
978-80-7335-409-1
Anotace

Učebnice volně navazuje na úspěšnou Učebnici čínské konverzace autorů Davida Uhra a kol. Je určena všem, kteří si chtějí rozšířit znalosti čínského jazyka a zdokonalit se v konverzaci na různá témata. Předpokládá se spolupráce se zkušeným lektorem moderní hovorové čínštiny, nejedná se tedy o učebnici pro samouky. 
Učebnice zahrnuje deset tematických okruhů, které zhruba pokrývají ty oblasti společenského styku, se kterými se student čínštiny v průběhu studia může v Číně setkat.
Součástí učebnice jsou cvičení (navazující na konverzační témata) a slovníček. Nahrávku připravili rodilí mluvčí a je ke stažení pod touto anotací.
Ke studiu doporučujeme Čínsko-český a česko-čínský slovník Jaromíra Vochaly (LEDA 2003).


Výhody učebnice:
– moderní hovorový jazyk
– celkem 144 dialogů
– komunikace v běžných situacích
– nahrávka, cvičení, slovníček
– bez použití čínských znaků, vše v transkripci do latinky


Název publikace
Japonština
Autoři
Kolektiv autorů
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
486
ISBN
978-80-244-4445-1
Anotace

Výukový komplet je určen především studentům japonštiny na Katedře asijských studií FF UP, neboť jeho obsah odpovídá rozsahu a struktuře výuky japonštiny v prvních třech semestrech bakalářského studia. Je tvořen jazykovou učebnicí, učebnicí znaků a cvičebnicí s klíčem. Jazyková učebnice sestává z 20 základních a 4 opakovacích lekcí. Základní lekce jsou rozděleny na část gramatickou a konverzační. Gramatická část obsahuje výklad nové gramatiky, hlavní text a cvičení založená zejména na drilu a procvičování vyložených gramatických jevů. Konverzační část obsahuje cvičení a aktivity převážně interaktivního charakteru a poslechová cvičení, jež rozvíjejí základní komunikační dovednosti, dále praktické informace k japonským reáliím, kultuře a etiketě komunikace, včetně potřebné frazeologie.


Název publikace
Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska
Autoři
Sylva Martinásková, Martin Šturdík
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
194
ISBN
978-80-244-4461-1
Anotace

Publikace Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska je jako studijní materiál určena především studentům prvního ročníku japonských studií, může však být zdrojem základních informací i pro ostatní čtenáře se zájmem o Japonsko. Učebnice je koncipována tak, aby čtenář získal přehled o hlavních charakteristikách japonské geografie, jednotlivých regionů, obyvatelstva, hospodářského vývoje (obzvláště v moderním období), zemědělství, průmyslu, energetiky, dopravy, politického systému, zahraničních vztahů a životního prostředí.


Název publikace
Japonská kultura
Autoři
Ivona Barešová, Jiří Matela, Barbora Dohnálková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
114
ISBN
978-80-244-4469-7
Anotace

Publikace předkládá nástin základních východisek zkoumání kultury, která následně aplikuje na vybrané prvky kultury japonské. Představuje reprezentativní zástupce moderního vědeckého diskursu o japonské kultuře, klíčové koncepty japonského sociokulturního prostředí a také vybrané konkrétní kulturní jevy současného Japonska. Z klíčových konceptů je představeno japonské pojetí času a prostoru, kategorie týkající se strukturace japonské společnosti, význam "formy" (kata) či některé behaviorální dichotomie (honne vs. tatemae aj.). Manifestace klíčových konceptů je následně doložena ve společenských událostech v průběhu roku, v japonské kultuře jídla či skrze prvky tradiční estetiky a disciplín dó. Na závěr se skriptum zabývá obrazem Japonska v zahraničí a moderní japonskou popkulturou.


Název publikace
Etiketa obchodního styku
Autoři
Martin Šturdík
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
89
ISBN
978-80-244-4295-2
Anotace

Skriptum Etiketa obchodního styku je určeno především pro studenty japanologie. Učebnice podává základní přehled o praktikách obchodního styku a o způsobu uvažování zejména japonských obchodních partnerů. Témata jako komunikace, porozumění verbálním a neverbálním projevům, důležitost darů patří k pilířům této knihy. Zároveň je zde představena i všeobecná společenská etiketa Japonska, která s obchodní etiketou úzce souvisí. Skriptum vysvětluje širokou škálu témat jako například otázky firemní etiky a rozdíl mezi pojmy etika a etiketa. Dále jsou rozebírány způsoby dělení kultur a praktické rozdíly v etiketě několika vybraných zemí. V neposlední řadě je představeno téma japonských firem a specifikách práce v nich.


Název publikace
Nihongo čúkjú / 日本語中級
Autoři
Takayuki Watanabe
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
371
ISBN
978-80-244-4463-5

Název publikace
Čínská obchodní konverzace
Autoři
Tereza Slaměníková, Guo Yiyng
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Edika
Počet stran
224
ISBN
978-80-266-0382-5
Anotace

Nová učebnice je určena těm, kteří chtějí obohatit své jazykové dovednosti o nejdůležitější fráze z oblasti čínské obchodní konverzace. Skládá se ze 47 lekcí, z nichž každá obsahuje tematicky řazené dialogy a navazující cvičení. Dialogy jsou uváděny ve dvou verzích: v čínské transkripci pinyin a v čínských znacích. Přiložená k učebnici červená fólie umožňuje studentům podle potřeby zakrývat všechny červené texty, tzn. české ekvivalenty čínských slov v hlavních textech a správná řešení ve cvičeních.


Název publikace
Moderní čínská literatura
Autoři
Kamila Hladíková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
190
ISBN
978-80-244-3840-5
Anotace

První česká učebnice moderní čínské literatury představuje vývoj čínské literatury během dvacátého století. Jedná se o učební text určený především pro posluchače oborů čínská filologie, kulturní studia Číny a sinologie, nicméně poslouží všem zájemcům o současnou Čínu z řad odborné i laické veřejnosti. Text vznikl v roce 2013 na Katedře asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu OPVK "Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289. Publikace je rozdělena na tři části: 1. vznik moderní čínské literatury a literatura období Májového hnutí, 2. "komunistická literatura", 3. literatura po Kulturní revoluci.


Název publikace
Moderní čínština pro nesinology
Autoři
Kolektiv autorů
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
209
ISBN
978-80-244-2701-0
Anotace

Učebnice, kterou zpracoval kolektiv autorů katedry Asijských studií UP, slouží jako úvod do studia jazyka. Jde o učebnici v ČR ojedinělou, takovou, která postihuje problematiku komplexně, poskytuje bohatý materiál k výuce znaků, správné výslovnosti, konverzačních obratů i gramatiky.

Ke stažení