Organizační záležitosti


Před výjezdem

 1. V případě, že student během pobytu v zahraničí nepřerušuje své studium na UP, je třeba splnit minimální počet kreditů stanovený Studijním a zkušebním řádem UP.
 2. Kontaktovat zahraničního koordinátora na KAS a sdělit mu informace o plánovaném studiu v zahraničí, hostitelské instituci a kurzech, které bude student v zahraničí absolvovat.
 3. Na základě výše uvedených informací uzavřít s katedrou tzv. Learning Agreement (LA), která je podkladem pro uznání kreditů po návratu – týká se všech výjezdů. (V případě žádosti o uznání kreditů i na jiné katedře je nutné mít LA podepsaný i koordinátorem druhé katedry.)  Kurzy, o jejichž uznání budete po návratu žádat, si ve STAGu nezapisujete.
 4. Nahlásit zahraniční pobyt na Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP.
 5. Zkontrolovat své studijní povinnosti u příslušné referentky studijního oddělení FF UP.
 6. Po obdržení Potvrzení o přijetí ke studiu (Admission Letter) zaslat naskenovanou kopii na ZO FF a rovněž i zahr. koordinátorovi KAS. Prosím neposílejte Visa Application! 

Během výjezdu

 1. Neprodleně informovat příslušného zahraničního koordinátora na KAS o potřebě případných změn v Learning Agreement.
 2. Do 30 dnů po příjezdu, nejlépe ihned po ustálení rozvrhu, vyplnit aktualizované údaje o kurzech, které si student zapsal, do aplikace ECTS v Portále.
 3. Neprodleně informovat Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP  i příslušného zahraničního koordinátora KAS o případné změně délky pobytu či změně univerzity.
 4. Před návratem si včas zajistit veškeré dokumenty potřebné k uznání kreditů ze zahraničí.

Po návratu

 1. Co nejdříve po návratu požádat o zapsání kreditů do Stagu – kredity ze zahraničí mohou být uznané pouze v akad. roce, ve kterém byly absolvované! Kredity nelze převádět mezi bakalářským a magisterským programem. Uznání kreditů vyřizuje zahr. koordinátor KAS. O uznání kreditů je nutné žádat ihned po obdržení výsledků ze zahr. univerzity.
 2. Předložit zahr. koordinátorovi KAS přehled kurzů absolvovaných v zahraničí (Transcript of Records), který musí obsahovat: osobní údaje studenta, seznam absolvovaných kurzů, studijní výsledky absolvovaných kurzů, počet hodin výuky (týdně či celkově) v každém kurzu / nebo přesná délka výukového semestru bez zkouškového období (tj. od den/měsíc/rok - do den/měsíc/rok).
 3. Na zahraniční oddělení FF UP doložit kopii Potvrzení o studiu v zahraničí (Letter of Confirmation nebo diplom – stačí poslat naskenované, týká se všech výjezdů!) a Závěrečnou zprávu (Freemovers) – ke stažení na stránkách ZO FF.

Pozn. pro studenty čínské filologie:

Předložit originál + dvě kopie potvrzení o studiu na zahraniční VŠ – vydává hostující univerzita, opatřeno razítkem a podpisem, obvykle s fotografií. V případě žádosti o uznání testu HSK je třeba doložit originál + dvě kopie (stačí černobílé) diplomu HSK.

Studenti magisterského programu čínské filologie musí zároveň k žádosti sepsat a doložit podrobný sylabus všech absolvovaných předmětů.  Sylabus vypracovávají obvykle studenti sami, potvrzení od čínské VŠ není třeba.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)