Státní závěrečné zkoušky

Podmínky a průběh státní závěrečné zkoušky na KAS:

Na Katedře asijských studií nejsou stanoveny žádné specifické podmínky ke konání SZZk, závazný je Studijní a zkušební řád FF UP a Směrnice děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu.

!Sledujte aktuální opatření vedení FF UP v souvislosti s mimořádnou situací kolem epidemie COVID-19!

Důležité termíny týkající se SZZk a obhajob najdete v aktuálním harmonogramu a také na stránkách FF UP: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/ 

V souvislosti se současnou epidemickou situací akceptuje Katedra asijských studií srpnový/zářijový termín SZZk a obhajob jako 1. řádný termín.

SZZk Čínská filologie

Čínská filologie – bakalářské studium

Otázky ke státní závěrečné zkoušce:

Čínská filologie – navazující magisterské studium

Magisterská zkouška z čínské filologie se skládá ze dvou částí:

 • Praktická část je vedena na základě témat obsažených v publikaci USHČ 2001 ss. 162-171. Jejím jádrem je rozbor gramatický rozbor čínských vět.
 • Teoretická část: pohovor na jedno z následujících antropologických témat:
 1. obecný základ – zvyky a myšlení
 2. starověk
 3. raný středověk - období rozpadu,
 4. vrcholný středověk – dynastie Sui & Tang
 5. kultura a společnost za dynastie Song
 6. mongolská expanze a dynastie Yuan
 7. dynastie Ming
 8. křesťanské misie v Číně
 9. dynastie Qing, 10. západ a čínská kultura

SZZk Japonská filologie

Japonská filologie – bakalářské studium (platí pro studenty, kteří nastoupili v AR 2019/20 a později)

Bakalářská státní závěrečná zkouška sestává z ústní zkoušky, kterou tvoří 2 části (viz níže Předměty SZZk), a obhajoby diplomové práce (v případě samostatného programu a programu maior).

Předměty státní závěrečné (bakalářské) zkoušky:

1. Japonský jazyk:

Ústní zkouška z japonského jazyka prověřuje souhrnné znalosti z předmětů Úvod do studia jazyka 1* a 2* a Teorie gramatiky* (v češtině). Zkouška dále prověřuje dosaženou jazykovou úroveň prostřednictvím reakcí na modelové situace a souvislého projevu v japonštině na dané téma.

2. Literatura, kulturní dějiny a reálie Japonska:

Ústní zkouška prověřuje souhrnné znalosti z předmětů Úvod do studia asijských literatur*, Klasická japonská literatura*, Moderní japonská literatura*, Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska*, Staré dějiny Japonska*, Moderní dějiny Japonska* a Současná japonská společnost*.

(*Podrobněji viz sylaby jednotlivých předmětů)

 

Japonská filologie – bakalářské studium 

Bakalářská státní závěrečná zkouška z japonské filologie se skládá ze tří částí: 

 • Japonský jazyk: ústní zkouška z jazyka prověřuje schopnost reagovat na modelové situace a podat souvislý projev na dané téma*
 • Teorie jazyka a literatura: souhrnné otázky z předmětů: Úvod do japonského jazyka a literatury, Teorie gramatiky, Klasická japonská literatura, Moderní japonská literatura*
 • Dějiny a reálie: souhrnné otázky z předmětů: Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin Japonska, Staré dějiny Japonska, Moderní dějiny Japonska a Současná japonská společnost*

Japonská filologie – navazující magisterské studium

Součásti státní závěrečné (magisterské) zkoušky:

 • Japonský jazyk: praktická jazyková zkouška (ústní projev na zadané téma) a jazykovědná otázka v rozsahu předmětů Teorie gramatiky (bakalářské studium) a Psaná japonština*
 • Japonská literatura: souhrnné otázky v rozsahu předmětů Klasická literatura, Moderní literatura (bakalářského studia) a Literárního semináře I a II. Otázky jsou průřezové, tj. student by měl být schopen objasnit daný problém z hlediska historického vývoje.*
 • Dějiny Japonska: souhrnné otázky v rozsahu předmětů Dějiny I a II (bakalářského studia) a Historický seminář I a II.* Otázky jsou průřezové, tj. student by měl být schopen objasnit daný problém z hlediska historického vývoje. (Tuto část zkoušky absolvují pouze studenti jednooborového studia.)

Japonština pro hospodářskou praxi – bakalářské studium

Bakalářská státní závěrečná zkouška z japonštiny pro hospodářskou praxi se skládá ze tří částí: 

 • Japonský jazyk: ústní zkouška z jazyka (zaměřená na obchodní japonštinu) prověřuje schopnost reagovat na modelové situace a podat souvislý projev na dané téma*
 • Japonské reálie: souhrnné otázky z předmětů: Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin Japonska, Moderní japonské dějiny a Současná japonská společnost*
 • Ekonomie a management: souhrnné otázky z Mikroekonomie, Makroekonomie a Managementu 1 a 2*

 *viz sylaby jednotlivých předmětů ve STAGu

SZZk Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch – bakalářské studium

Bakalářská státní závěrečná zkouška z indonéských studií se zaměřením na cestovní ruch se skládá ze dvou částí:

 • Praktická jazyková část: zaměřuje se na zvládnutí indonéštiny na úrovni B2. K testování bude využito indonéských standardizovaných testů, tzv. UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia), které k posouzení úrovně indonéštiny rodilých i zahraničních mluvčích vytvořil Jazykový ústav Ministerstva vzdělávání a kultury Indonéské republiky.
 • Ústní část prověřující znalosti indonéského prostředí se zaměřením na praktický turismus: zaměřuje se na základy cestovního ruchu obecně a v aplikaci na indonéské prostředí, geografii, společnost a její kulturní i sociální dynamické proměny, dějiny a politicko-ekonomické souvislosti a literaturu Indonésie.

SZZk Korejština pro hospodářskou praxi

Korejština pro hospodářskou praxi – bakalářské studium

Bakalářská státní závěrečná zkouška z Korejštiny pro hospodářskou praxi se skládá ze dvou částí:

 • Praktická jazyková část: pohovor v korejském jazyce na níže uvedená témata:
 1. Vesnice/město, kde žiji nebo kde jsem se narodil (popřípadě: místo, kde bych chtěl žít)
 2. Má rodina nebo příbuzní (popřípadě: koncept rodiny)
 3. Mí přátelé (popřípadě: osoba, se kterou bych se chtěl přátelit)
 4. Má oblíbená kniha
 5. Mé sny (čeho chci v životě dosáhnout)
 6. Co mě zajímá na Koreji (proč jsem si zvolil studium korejštiny; co mě na Koreji přitahuje nebo co bych chtěl v budoucnu hlouběji poznávat)
 7. Jak bude lidský svět za padesát let odlišný od světa, ve kterém dnes žijeme
 8. Minulost a budoucnost České republiky
 9. Mé koníčky (popřípadě: dovednosti, které bych chtěl mít)
 10. Vlastní téma (odlišné od témat 1-9)
 • Teoretická zkouška v anglickém jazyce: zaměření na následující témata:
 1. Periods of pre-modern Korean history
 2. The transition from pre-modern to modern Korea (19th century) & Japanese rule over Korea
 3. The Korean War & Authoritarian rule (dictatorship) in South Korea
 4. The Korean War & North Korea since the end of the Korean War up to today
 5. Democratization in South Korea & Major political and social issues in South Korea up to today
 6. Korean geography
 7. Korean customs and cultural codes (Korean etiquette & specifics relevant in intercultural communication)
 8. Religions and beliefs in Korea
 9. Korean myths and folktales which every Korean knows
 10. Korean diaspora: Koreans outside of the borders of the two Korean states

Kromě toho student při zkoušce odevzdá "Seznam četby" jasně označený jeho jménem a příjmením. Seznam by měl obsahovat alespoň 20 titulů uvedených formou úplné bibliografické citace (viz nkp.cz), které souvisí s dějinami, respektive kulturou Koreje.

Obhajoba bakalářské práce: představení práce je vedeno na základě .ppt prezentace v rozsahu max. 10 slidů v délce trvání max. 20 minut. 

SZZk Asijská studia (se specializací)

Platné pouze pro studenty navazujícího magisterského programu Asijská studia (se specializacemi), tj. pro ročníky s nástupem v AR 2019/2020 a dále.

!POZOR! Pro navazující program Asijská studia (se specializací) platí, že státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce probíhají zároveň v jeden den! Studenti se tedy přihlásí zároveň na DAS/SZZK i DAS/MADP, tyto dvě části závěrečné zkoušky není možné rozdělit do dvou termínů.

Státní závěrečná zkouška:

 • Studentům je před termínem konání SZZK přiřazen výběr tří témat souvisejících s deklarovanou specializací a zaměřením MADP, a to 14 dní před samotným termínem SZZK;
 • Témata volí tříčlenná komise, a to opět ve složení: předseda, školitel MADP a oponent MADP;
 • Student má 14 dní na přípravu a nastudování zadaných témat;
 • V termínu SZZK prezentuje před tříčlennou komisí pouze jedno vylosované téma z původních tří zadaných;
 • Forma prezentace se odvíjí od zvyklostí dané sekce, např. ve formátu PowerPoint;
 • Po představení tématu student reaguje na otázky a podněty komise

Obhajoba:

 • Probíhá stejnou formou, jako doposud, tj. dle zavedených zvyklostí sekcí za přítomností komise, kterou tvoří: předseda, školitel magisterské diplomové práce (MADP) a její oponent;
 • Diplomant krátce představí svou práci a vyjadřuje se k otázkám z posudků;
 • Je vedena diskuse se všemi hlavními účastníky obhajoby