Závěrečné práce

Diplomová práce na KAS musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a pracovat s prameny a odbornou literaturou. Student se ve své práci nesmí uchýlit k plagiátorství.

Termíny

Důležité termíny týkající se bakalářských a magisterských diplomových prací jsou uvedeny v Harmonogramu FF UP. !Pozor, katedra NEakceptuje 2. termín odevzdání BP/DP! Harmonogram platný pro KAS najdete zde

V souvislosti se současnou epidemickou situací akceptuje Katedra asijských studií srpnový/zářijový termín SZZk a obhajob jako 1. řádný termín.

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády (Postup odevzdání ZP s platností od 16. 3. 2020 do odvolání).

Odevzdání tištěných verzí závěrečných prací - LS 2020/21

Pro odevzdání tištěných prací platí informace uvedené na stránkách FF:

Formy realizace obhajob závěrečných prací a způsob odevzdání jednoho výtisku práce:

  • prezenční forma – student donese jeden výtisk závěrečné práce na katedru nejpozději v den konání obhajoby;
  • on-line forma – student doručí svou závěrečnou práci v termínu stanoveném příslušnou katedrou buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu, který je umístěn na vrátnici Křížkovského 10 nebo zašle poštou na adresu fakulty: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 7710 Olomouc.

Obor studia

dvouoborového studia student píše bakalářskou diplomovou práci pouze na jednom ze studovaných oboru.

jednooborového studia píše student práci na daném oboru bez možnosti volby.

Zadání diplomové práce

!Nové! Návod jak zadat téma diplomové práce ve STAGU najdete zde.

Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 2x a nechá podepsat vedoucím práce.

Jeden výtisk si ponechá a jeden předá na příslušnou katedru sekretářce katedry. Sekretářka katedry si zadání uloží elektronicky a tištěnou verzi předá na Studijní oddělení. Pracovnice Studijního oddělení na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z Portálu do systému.

Podklad pro zadání diplomové práce si student pečlivě uschová, protože jej bude vkládat (pouze volně vložit, nevázat) do vázané podoby DP.

Náležitosti diplomové práce

Náležitosti diplomové práce na KAS naleznete zde: Náležitosti závěrečné práce.

Školitelé a témata

Jméno školitele témata a okruhy typ práce
doc. Mgr. David Uher, PhD obecná grammatologie, čínská grammatologie, prosodie moderní čínštiny/ obecná tonologie, dějiny čínské jazykovědy, orientalismus a okcidentalismus Bc, NMgr
general grammatology, Chinese grammatology, prosody of modern Chinese/ general tonology, history of Chinese linguistics, Orientalism and Occidentalism
Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. Čínská literatura (klasická i moderní) a film, současná společnost a média, etnické menšiny, Tibet, sinofonní literatura Bc, NMgr
Chinese literture (traditional, modern) and film, contemporary society and media, ethnic minorities, Tibet, Sinophone literature
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Kulturní plodiny, Mezikulturní výměna, Zoonózy a jejich vliv na kultury, Interkulturní komunikace, Interakce na čínském příhraničí (Taiwan, Hongkong, Laos), Moderní dějiny Číny a Taiwanu, Kontaktní a areálová lingvistika Bc, NMgr
Cultural plants, Intercultural exchange, Zoonózy, Intercultural communication, Interactions at the sinophone borderland (Taiwan, hongkong, Laos), Contemporary History of China and Taiwan, Linguistics of contact and area
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D. Chinese state-society relations, civil society, non-governmental organizations, media studies, cultural sociology Bc, NMgr
Joanna Ut-Seong Sio, Ph.D. Sinologie, syntax, semantika, komunikace a humor Bc, NMgr
Chinese linguistics, syntax, semantics, language arts, communication
Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. Čínská grammatologie, prozodie moderní čínštiny, onomastika Bc, NMgr
Chinese grammatology, prosody of modern Chinese, onomastics
Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D. Čínská zahraniční politika, mezinárodní vztahy ve Východní Asii, vztahy mezi Evropou a Asií Bc, NMgr
Chinese foreign policy, international relations in East Asia, Europe-Asia relations
Mgr. Renata Čižmárová Obsahová analýza, iniciativa Nové hedvábné stezky, média Bc
Content analysis, Belt and Road Initiative, media
Liang-Ting Juan, MA Teaching Chinese as a second/foreign language, second/foreign language teaching, teacher training Bc
Bc. Martin Lavička, M.A., Ph.D. Moderní dějiny, politika, právo a společnost Číny a Taiwanu, mezinárodní vztahy Číny a Taiwanu, Xinjiang Bc, NMgr
Modern history, politics, law and society in China and Taiwan, China and Taiwan relations with other countries, Xinjiang
Mgr. Kateřina Šamajová Food studies, lingvistická etnobotanika, komparativní lingvistika, akademická angličtina, lexikologie, etymologie, digitální etnografie Bc
food studies, linguistic ethnobotany, comparative linguistics, academic English, lexicology, etymology, digital etnography
doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. japonský jazyk (zejm. onomastika, sociolingvistika, pragmatika, překlad), současná společnost Bc, NMgr
Japanese linguistics (esp. onomastics, sociolinguistics, pragmatics, translation), contemporary Japanese society
Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. japonská literatura (předmoderní, moderní), japonské dějiny (do 2. sv. války) Bc, NMgr
Mgr. Vít Ulman, Ph.D. Japonská lingvistika, historická lingvistika, dialektologie, předmoderní japonská literatura, předmoderní kulturní kontakt ve východní Asii, čínskojazyčné písemnictví v Japonsku Bc, NMgr
Japanese linguistics, historical linguistics, dialectology, premodern Japanese literature (old, classical, medieval), premodern cultural contact in East Asia, Chinese writing in Japan
Mgr. Jakub Martinec japonské dějiny Bc
Mgr. Tereza Nakaya, Ph.D. japonský jazyk, kognitivně-kulturní lingvistika, kognitivní (lexikální) sémantika, moderní etnolingvistika a antropolingvistika Bc, NMgr
Mgr. Halina Zawiszová jazykověda japonštiny (hl.: interakční lingvistika, konverzační analýza, sociolingvistika, pragmatika, jazykový management, srovnávací lingvistika), japonská interakce/komunikace tváří v tvář a prostřednictvím digitálních technologií, emoce/afekt/postoj a jazyk/interakce, japonský jazyk a kultura/společnost, humor Bc
Japanese linguistics (mainly: interactional linguistics, discourse/conversation analysis, language management, sociolinguistics, pragmatics, comparative linguistics), Japanese face-to-face and technically-mediated interaction/communication, emotion/affective stance and language/interaction, Japanese language and culture/society, humour
Mgr. et Mgr. Petra Karlová, Ph.D.  Dějiny Vietnamu, dějiny Japonska, Japonsko-Vietnamské vztahy, japonská kultura, bojová umění (karate), akademické psaní, dějiny etnologie Bc, NMgr
History of Vietnam, history of Japan, Japan-Vietnam relations, Japanese culture, martial arts (karate), academic writing, history of ethnology
Filip Kraus, Ph.D. Vietnam, kulturní antropologie vietnamské společnosti, politické systémy Vietnamu, vietnamská literatura, sexualita ve vietnamské společnosti, vietnamská migrace, migrace na Taiwan, národní identity  Bc, NMgr
Vietnam, cultural anthropology of Vietnamese society, political systems of Vietnam, Vietnamese literature sexuality, Vietnamese migration, migration to Taiwan, National identities, 
František Kratochvíl MA, Ph.D. jazykověda (jazykový popis, fonetika, fonologie, morfologie, antropologická lingvistika, srovnávací jazykověda, jazykový kontakt), rozhraní jazyk-kultura, Indonésie Bc, NMgr
Linguistics (grammar, phonetics & phonology, morphology, anthropological linguistics, historical, language contact, language description), language-culture nexus, Indonesia-related topics.
Mgr. Ondřej Pokorný Ph.D. Historie, obchodní vztahy a kulturní a sociální antropologie JV Asie. Politický vývoj, globalizační vlivy a ochrana přírody v JV Asii. Etnobotanika. Bc, NMgr
History, anthropology and trade in South East Asia. Modern politics and globalization (including environmental topics) in SEA. Ethnobotany.
Mgr. Filip Lexa Obecná a srovnávací literatura (indonéská, čínská; také modernismus, postmodernismus a postkoloniální literatura obecně), literární teorie, translatologie, soudobé dějiny Indonésie (vyobrazené v literatuře a filmu), dějiny idejí Bc
Comparative literature (Indonesian, Chinese; also modernism, postmodernism & postcolonial literature in general), literary theory, translation theory, contemporary history of Indonesia (as depicted in literature & film), history of ideas
Mag. Andreas Schirmer Dr. Translation studies, Korean modern literature, cultural studies on South Korea, Korean cultural anthropology, Korean modern history, Korean diaspora Bc, NMgr
Gyu-Ho Shin, Ph.D. Language acquisition/development, Experimental linguistics, Corpus linguistics, Psycholinguistics, Natural Language Processing Bc, NMgr
Mgr. Youngran Baštanová Kwak, Ph.D. Korean linguistics (sociolinguistics, pragmatics), Korean language in mass media, contrastive linguistics, linguistic politeness (grammatical expressions, terms of address) Bc, NMgr
Petra Sváková MA Korejská literatura, korejská historie, korejská kultura, vyučování korejštiny jako cizího jazyka Bc
Korean literature, Korean history, Korean Culture, Teaching Korean as a Foreign Language

Zadané / dokončené práce na KAS

Zadané a již vypracované práce na KAS si můžete prohlédnout v Portálu UP

Seznam úspěšně obhájených prací můžete najít zde.