Závěrečné práce

Diplomová práce na KAS musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a pracovat s prameny a odbornou literaturou. Student se ve své práci nesmí uchýlit k plagiátorství.

dvouoprogramového studia student píše bakalářskou diplomovou práci pouze na jednom ze studovaných programů.

jednoprogramového studia píše student práci na daném programu bez možnosti volby.

Studenti bakalářského studia si zadají téma bakalářské diplomové práce do Stagu nejpozději během 4. semestru studia.

Studenti navazujícího studia zadávají téma do Stagu nejpozději během 2. semestru studia.

Důležité odkazy: 

Studijní a zkušební řád 

Vnitřní norma FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP

Termíny

Důležité termíny týkající se bakalářských a magisterských diplomových prací jsou uvedeny v Harmonogramu FF UP

SZZK nebo její součásti je možné skládat v řádném (leden a květen/červen) nebo opravném (srpen/září) termínu dle schváleného harmonogramu pro daný akademický rok a jeho aktualizace na příslušné katedře. Opravný termín SZZK je vyhrazen pouze jako:

 1. opravný termín SZZK pro studenty, kteří neuspěli v řádném termínu v daném akademickém roce;
 2. první řádný termín pro studenty, kteří v rámci studia pobývali na zahraničním studijním pobytu nebo stáži (v evidenci IS STAG) delší než 3 měsíce;
 3. řádný termín pro studenty, kteří na diplomovém studijním programu (maior) složili jednu anebo více částí SZZK v termínu květen/červen daného akademického roku, v němž chtějí přistoupit k SZZK a obhajobě v srpnu/září. Katedry mohou určit bližší podmínky v harmonogramu katedry.

Pozn.: Studenti, kteří se chtějí přihlásit k SZZK nebo obhajobě, si v předzápisu nesmí zapomenout zapsat technické předměty státnic a obhajob - pozor, jde o dva předměty, typicky je to kód SZZK pro státní závěrečnou zkoušku a BCDP nebo MADP pro obhajobu. Pokud má tedy student v plánu absolvovat SZZk i obhajobu v jednom termínu, musí si v předzápisu zapsat oba dva předměty. U navazujícího programu Asijská studia je to dokonce nutné, protože obě tyto části student musí absolvovat zároveň v jednom termínu. Předměty stačí zapsat jendou na jeden akademický rok. 

Zadání diplomové práce

Studenti bakalářského studia si zadají téma bakalářské diplomové práce do Stagu nejpozději během 4. semestru studia.

Studenti navazujícího studia zadávají téma do Stagu nejpozději během 2. semestru studia.

Jak vložím zadání závěrečné práce (ZP) do IS STAG? 

Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Popis schvalovacího procesu:

Schvalovací proces:

 1. student FIF zadá podklad VŠKP;
 2. student dopracuje podklad VŠKP; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
 3. vedoucí práce podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo;
 4. garant programu podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

* Postup k nastavení zasílání oznámení: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

 

Chci změnit zadání bakalářské/diplomové práce, nebo vedoucího práce co mám pro to udělat?

Změna tématu schváleného vedoucím práce i garantem oboru v rámci jednoho akademického roku, nebo vedoucího práce, podléhá žádosti. Žádost podává student vedoucímu katedry, přiměřeně v ní argumentuje potřebu změny tématu a její důvod. Na základě žádosti schválené vedoucím práce a garantem oboru studijní oddělení odstraní staré téma a otevře studentovi prostor pro nové zadání. Postup založení nového tématu je totožný jako postup pro vložení zadání závěrečné práce.

V případě, se jedná o změnu tématu, nebo vedoucího práce z předcházejícího akademického roku, tak si student jednoduše zadá nové téma a není potřeba žádat o změnu.

 

Odevzdání závěrečných prací

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
  termín pro odevzdání formuláře najdete v harmonogramu FF;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. student není povinen práci tisknout. Elektronická podoba diplomové práce nahraná do systému STAG je považována za odevzdanou.

 

Náležitosti diplomové práce

Náležotosti diplomové práce na KAS najdete v soubru ZDE.

Školitelé a témata

Jméno školitele témata a okruhy typ práce
Čínská sekce
doc. Mgr. David Uher, PhD. obecná grammatologie, čínská grammatologie, prosodie moderní čínštiny/ obecná tonologie, dějiny čínské jazykovědy, orientalismus a okcidentalismus Bc, NMgr
general grammatology, Chinese grammatology, prosody of modern Chinese/ general tonology, history of Chinese linguistics, Orientalism and Occidentalism
Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. Čínská literatura (klasická i moderní) a film, současná společnost a média, etnické menšiny, Tibet, sinofonní literatura Bc, NMgr
Chinese literture (traditional, modern) and film, contemporary society and media, ethnic minorities, Tibet, Sinophone literature
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Kulturní plodiny, Mezikulturní výměna, Zoonózy a jejich vliv na kultury, Interkulturní komunikace, Interakce na čínském příhraničí (Taiwan, Hongkong, Laos), Moderní dějiny Číny a Taiwanu, Kontaktní a areálová lingvistika Bc, NMgr
Cultural plants, Intercultural exchange, Zoonosis, Intercultural communication, Interactions at the sinophone borderland (Taiwan, hongkong, Laos), Contemporary History of China and Taiwan, Linguistics of contact and area
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D. Chinese state-society relations, civil society, non-governmental organizations, media studies, cultural sociology Bc, NMgr
Doc. Joanna Ut-Seong Sio, Ph.D. Sinologie, syntax, sémantika, komunikace a humor Bc, NMgr
Chinese linguistics, syntax, semantics, language arts, communication
Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. Čínská grammatologie, prozodie moderní čínštiny, onomastika Bc, NMgr
Chinese grammatology, prosody of modern Chinese, onomastics
Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D. Čínská zahraniční politika, mezinárodní vztahy ve Východní Asii, vztahy mezi Evropou a Asií Bc, NMgr
Chinese foreign policy, international relations in East Asia, Europe-Asia relations
Mgr. Renata Westlake Analýza textového obsahu, teorie rámcování, nastolování agendy, sémiotika Bc
Content analysis, framing theory, agenda setting, semiotics
Liang-Ting Juan, MA Teaching Chinese as a second/foreign language, second/foreign language teaching, teacher training Bc
Bc. Martin Lavička, M.A., Ph.D. Moderní dějiny, politika, právo a společnost Číny a Taiwanu, mezinárodní vztahy Číny a Taiwanu, Xinjiang Bc, NMgr
Modern history, politics, law and society in China and Taiwan, China and Taiwan relations with other countries, Xinjiang
Mgr. Kateřina Šamajová, Ph.D. Food studies - kulturní plodiny, etnobotanika, komparativní lingvistika, lexikologie, etymologie, digitální etnografie/antropologie, dějiny zemědělství, studia krizí Bc, NMgr
food studies - cultural plants, ethnobotany, comparative linguistics, lexicology, etymology, digital etnography/anthropology, history of agriculture, crisis studies
Mgr. Michaela Zahradníková, Ph.D. čínská lingvistika, aplikovaná lingvistika, kulturní lingvistika, výuka čínštiny jako cizího jazyka Bc, NMgr
Chinese linguistics, applied linguistics, cultural linguistics, teaching Chinese as a second language  
Giorgio Strafella, PhD Contemporary art and art criticism; new media and online cultures; creative industries and cultural entrepreneurship; political discourse and ideology; intellectual history; social movements and activism. Bc, NMgr
Dr.Mgr. Iveta Nakládalová Early Modern evangelization of China and Japan, missionaries in China and Japan (particularly Franciscans and Jesuits), Christianity in China, textual construction of China, Early Modern representation of China, travel literature on China, travelogues (Early Modern & 19th and 20th centuries) Bc, NMgr
Mgr. Petr Janda translatologie, tchajwanská studia, austronéští obyvatelé Tchaj-wanu, čínský a tchajwanský film Bc
Translation Studies, Taiwan Studies, Austronesian Peoples of Taiwan, Chinese and Taiwanese Film
Mgr. Sedláková Renáta, Ph.D. mediální reprezentace Asie - analýza mediálního obrazu; výzkum veřejného mínění - survey, kvalitativní výzkum - hloubkové rozhovory, sémiotická analýza, kritická diskurzivní analýza Bc., NMgr.
Japonská sekce
doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. japonský jazyk (zejm. onomastika, sociolingvistika, pragmatika, překlad), současná společnost Bc, NMgr
Japanese linguistics (esp. onomastics, sociolinguistics, pragmatics, translation), contemporary Japanese society
Mgr. Vít Ulman, Ph.D. Japonská lingvistika, historická lingvistika, dialektologie, předmoderní japonská literatura, předmoderní kulturní kontakt ve východní Asii, čínskojazyčné písemnictví v Japonsku Bc, NMgr
Japanese linguistics, historical linguistics, dialectology, premodern Japanese literature (old, classical, medieval), premodern cultural contact in East Asia, Chinese writing in Japan
Mgr. Dita Nymburská, Ph.D. japonské náboženství a filosofie, moderní japonská literatura, problematika dobrovolné smrti v Japonsku Bc, NMgr
Mgr. Tereza Nakaya, Ph.D. japonský jazyk, kognitivně-kulturní lingvistika, kognitivní (lexikální) sémantika, moderní etnolingvistika a antropolingvistika Bc, NMgr
Mgr. Halina Zawiszová, Ph.D. jazykověda japonštiny (hl.: interakční lingvistika, konverzační analýza, sociolingvistika, pragmatika, jazykový management, srovnávací lingvistika), japonská interakce/komunikace tváří v tvář a prostřednictvím digitálních technologií, emoce/afekt/postoj a jazyk/interakce, identita, vztahy, japonský jazyk a kultura/společnost, humor, současná společnosti Bc, NMgr
Japanese linguistics (mainly: interactional linguistics, discourse/conversation analysis, language management, sociolinguistics, pragmatics, comparative linguistics), Japanese face-to-face and technically-mediated interaction/communication, emotion/affective stance and language/interaction, identities, relationships, Japanese language and culture/society, humour, contemporary society
Mgr. Sedláková Renáta, Ph.D. mediální reprezentace Asie - analýza mediálního obrazu; výzkum veřejného mínění - survey, kvalitativní výzkum - hloubkové rozhovory, sémiotická analýza, kritická diskurzivní analýza Bc., NMgr.
 
Mgr. et Mgr. Veronika Abbasová Ph.D. Japonská literatura (klasická i moderní), queer literatura, literární komparatistika, translatologie, současná japonská populární kultura, fandomová studia a participativní kultura Bc., NMgr.
Japanese literature (classical and modern), queer literature, literary comparative studies, translatology, contemporary Japanese popular culture, fandom studies and participatory culture
Mgr. Radek Pazderka Předmoderní japonská historie (především středověk a raný novověk), lokální historie (zejména oblast Kansai a Šikoku), japonské počítačové a deskové hry (i západní hry s japonskou tematikou Bc
Mgr. Lenka Vyleťalová Ph.D., MBA sociologie Japonska (stratifikace a sociální nerovnost, genderové otázky, pracovní trh, migrace, změny pod vlivem globalizace, občanská společnost), japonské firmy a organizace, etnografický výzkum, washoku / kultura japonské kuchyně  Bc., NMgr.
sociology of Japan (stratification and inequality, gender issues, labour market, migration, globalization and social change, civil society), Japanese companies and organizations, ethnographic research, washoku/ Japanese culinary Culture
Vietnamská sekce
Mgr. et Mgr. Petra Maveekumbura Karlová, Ph.D. et Ph.D. Dějiny Vietnamu, dějiny Japonska, Japonsko-Vietnamské vztahy, japonská kultura, bojová umění (karate), akademické psaní, dějiny etnologie Bc, NMgr
History of Vietnam, history of Japan, Japan-Vietnam relations, Japanese culture, martial arts (karate), academic writing, history of ethnology
Filip Kraus, Ph.D. Vietnam, kulturní antropologie vietnamské společnosti, politické systémy Vietnamu, vietnamská literatura, sexualita ve vietnamské společnosti, vietnamská migrace, migrace na Taiwan, národní identity Bc, NMgr
Vietnam, cultural anthropology of Vietnamese society, political systems of Vietnam, Vietnamese literature sexuality, Vietnamese migration, migration to Taiwan, National identities
Indonéská sekce
František Kratochvíl MA, Ph.D. jazykověda (jazykový popis, fonetika, fonologie, morfologie, antropologická lingvistika, srovnávací jazykověda, jazykový kontakt), rozhraní jazyk-kultura, Indonésie Bc, NMgr
Linguistics (grammar, phonetics & phonology, morphology, anthropological linguistics, historical, language contact, language description), language-culture nexus, Indonesia-related topics.
Mgr. George Saad, PhD Linguistics (syntax, morphology, language contact, language description, fieldwork, bilingualism, conversation analysis, experimental linguistics) Bc, NMgr
Mgr. Michaela Budiman, Ph.D. Antropologie (přechodové rituály, autochtonní tradice vs. moderní doba), sociologie, kultura, pedagogika (jazykové učební materiály) Anthropology (rites of passage, autochthonous traditions vs. modern times), sociology, culture, pedagogy (language study materials) Bc, NMgr
Mgr. Ondřej Pokorný Ph.D. Historie, obchodní vztahy a kulturní a sociální antropologie JV Asie. Politický vývoj, globalizační vlivy a ochrana přírody v JV Asii. Etnobotanika. Bc, NMgr
History, anthropology and trade in South East Asia. Modern politics and globalization (including environmental topics) in SEA. Ethnobotany.
doc. Monika Arnez, PhD. Social and cultural anthropology (integration and minorities, gender relations, social justice, human-environment interactions), Indonesia, Malaysia Bc, NMgr
Mgr. Filip Lexa Obecná a srovnávací literatura (indonéská, čínská; také modernismus, postmodernismus a postkoloniální literatura obecně), literární teorie, translatologie, soudobé dějiny Indonésie (vyobrazené v literatuře a filmu), dějiny idejí Bc
Comparative literature (Indonesian, Chinese; also modernism, postmodernism & postcolonial literature in general), literary theory, translation theory, contemporary history of Indonesia (as depicted in literature & film), history of ideas
Korejská sekce
Mag. Andreas Schirmer Dr. Translation studies, Korean modern literature, cultural studies on South Korea, Korean cultural anthropology, Korean modern history, Korean diaspora Bc, NMgr
Gyu-Ho Shin, Ph.D. Language acquisition/development, Experimental linguistics, Corpus linguistics, Psycholinguistics, Natural Language Processing Bc, NMgr
Martin Šturdík, M.A. Japonská ekonomika a business, korejská ekonomika a business, vybraná historická témata jako např. kolonizace Koreje, menšiny. Japanese economy and business, Korean economy and business, selected historical topics such as the colonization of Korea, minorities. Bc
Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D. Současný korejský jazyk, korejská gramatika, lexikologie a slovotvorba, korejská literatura, výuka korejštiny jako cizího jazyka, dějiny české koreanistiky, korejská kultura, překladatelství korejštiny Bc, NMgr
Mgr. Youngran Baštanová Kwak, Ph.D. Korean linguistics (sociolinguistics, pragmatics), Korean language in mass media, contrastive linguistics, linguistic politeness (grammatical expressions, terms of address) Bc, NMgr
Petra Sváková MA Korejská literatura, korejská historie, korejská kultura, vyučování korejštiny jako cizího jazyka Bc
Korean literature, Korean history, Korean Culture, Teaching Korean as a Foreign Language
Doktorandi
Mgr. Václav Štefek Gramatika čínštiny, gramatické popisy, historie strukturální lingvistiky, ruská sinologie, translatologie Bc
Mgr. Ondřej Vicher Dějiny a kultura tradiční Číny (od starověku po dynastii Ming včetně), čtyři velké romány dynastie Ming (四大奇書), literatura dynastie Ming, klasická čínská erotická literatura, sexuální život ve staré Číně, slovní zásoba z oblasti sexu v čínštině, překlad a tvorba titulků k čínským seriálům Bc
Mgr. Michaela Frydrychová   Bc
Mgr. Markéta Koklarová   Bc
Mgr. Radek Pazderka Předmoderní japonská historie (především středověk a raný novověk), lokální historie (zejména oblast Kansai a Šikoku), japonské počítačové a deskové hry (i západní hry s japonskou tematikou Bc
PhDr. Jan Beran čínská taoistická filosofie, překládání z klasické čínštiny, srovnávací filosofická studia; technická čínština, strojírenství a automatizace / Chinese taoist philosophy, translating from Classical Chinese, comparative philosophy; technical Chinese, machinery and automation Bc
Mgr. Klaudia Ďurajková čínska maľba, čínske výtvarné umenie Bc
Mgr. Ing. Ivo Pajorek klasická čínština, čínská filosofie Bc
Muhetaer Mukaidaisi, MA Handicrafts, social relations, economic andcultural exchanges, minorities in China, economic history of Xinjiang, social life in rural Xinjiang. Bc
Ahmed Sharif, MA Theory and field practice in archaeology, South Asian History and Culture, Hindu & Buddhist Scupltural Art & Architecture, History & Culture of Bangladesh Bc
Shirin Naseer, MA China’s soft power, the Belt and Road, The China-Pakistan Economic Corridor, China’s rise, the BRI in South Asia Bc
Le Van Tuyen, MA Religions in Vietnam, Vietnamese cultures, History of Vietnam Bc
Ing. Pham Thu Huong Vietnamese diaspora, partner choice, family, Vietnamese culture Bc
Mgr. Monika Hálová Orientalismus a okcidentalismus, korejská kultura, osvojování si korejštiny jako dalšího jazyka, reprezentace Koreje v médiích  Bc
Mgr. Šárka Horsáková Čínská mytologie, klasická čínština, překlad klasické čínštiny, Geografické texty/knihy tradiční Číny Bc
Mgr. et Mgr. Zdeňka P. Kyselová Moderní dějiny Japonska (od 1868), domácí a zahraniční politika Japonska, mezinárodní vztahy ve východní Asii Bc
Mgr. Veronika Vaseková Environmentálne problémy Číny, znečistenie prírodných zdrojov v Číne, environmentálna politika  Bc
Mgr. Jana Hrubá Překlad z korejštiny, korejská kultura Bc
Mgr. Patrick Kandráč japonské písmo, japonské dejiny, databázy japonských znakov a slovnej zásoby Bc
Mgr. Jana Švábová japonský jazyk (dialekty, historický vývoj japonštiny, sociolingvistika), korpusová lingvistika Bc
Krausova Mai Thi Thu. MA Gender and Migration, Vietnamese diaspora, contemporary socio-cultural changes of Vietnamese society, socialization of Vietnamese children Bc

Zadané / dokončené práce na KAS

Zadané a již vypracované práce na KAS si můžete prohlédnout v Portálu UP

Seznam úspěšně obhájených prací můžete najít zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)