Granty

Horizon Europe 2022

‘ReConnect China’: generating independent knowledge for a resilient future with China for Europe and its citizens

Období: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2026

Hlavní řešitel: za Univerzitu Palackého v Olomouci Ing. Mgr. Richard Turcsányi Ph.D.

Dynamika vztahů mezi EU a Čínou se neustále vyvíjí. Od počátku století se mnohé změnilo, přičemž klíčovou roli v této interakci hraje ekonomika a diplomacie. Cílem projektu je prozkoumat možnosti spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti vědy a technologií, hospodářství a obchodu, domácí správy a zahraniční politiky. Součástí projektu je vytvoření databáze pro šíření nových zdrojů informací. Konečným cílem bude znalostní fórum Evropa-Čína, které seznámí širokou veřejnost a mládež se současnou Čínou a pomůže vytvořit vazby pro udržitelnou budoucnost.

Projekt realizuje 15 partnerských univerzit z celé Evropy, tzv. konsorcium. Hlavním koordinátorem je Universiteit Gent v Belgii. Univerzita Palackého v Olomouci je tedy jedním z partnerů tohoto excelentního výzkumného projektu.

H2021 WIDERA

The EU in the volatile Indo-Pacific region (EUVIP), Twinning

Období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Hlavní řešitelé: za Univerzitu Palackého v Olomouci Ing. Mgr. Kristína Kironská Ph.D. a doc. Dr. Alfred Gerstl

Projekt bude prostřednictvím svých stručných vzdělávacích, výzkumných, komunikačních, propagačních a vzdělávacích aktivit významně přispívat k formování nového, rychle se rozvíjejícího akademického oboru indo-pacifických studií. Projekt zvýší povědomí zúčastněných stran (akademické obce, občanské společnosti, politiků a široké veřejnosti) o strategickém, politickém a hospodářském významu nestabilního indo-pacifického regionu pro Evropu a o evropském hodnotově založeném přístupu k tomuto regionu. Konsorcium projektu společně se svými sedmi diseminačními partnery vytvoří udržitelnou síť evropských indo-pacifických odborníků a znalostní centrum se silnými kanály pro šíření informací mezi tvůrci politik na národní úrovni a v EU, aby tak výrazně přispělo k indo-pacifické strategii a politice EU. Kromě toho projekt zřídí na Univerzitě Palackého Myanmarské centrum, které propojí akademickou sféru s politikou a občanskou společností. Projekt bude stavět na silných odborných znalostech UP v oblasti jihovýchodní Asie a čínské iniciativy Belt and Road, které rozšíří doplňující odborné znalosti tří předních evropských výzkumných partnerů (University of Helsinki, University of Copenhagen a Université Catholique de Louvain). V zájmu dalšího zlepšení kapacity a zdrojů excelence UP budou tito tři odborní partneři poskytovat školení začínajícím výzkumným pracovníkům UP, doktorandům a administrátorům řízení výzkumu. Výsledkem tohoto transferu znalostí bude mnohem větší mezinárodní zviditelnění akademických pracovníků UP prostřednictvím zvýšeného počtu publikací ve světových časopisech, zvýšeného počtu projektových žádostí v rámci programu Horizon 2020, zvýšení reputace a atraktivity UP pro renomované zahraniční vědce a studenty a zvýšení mobility a zaměstnatelnosti pracovníků UP.

Remote Ethnography of Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Methodology and Research Capacity Building (REMOTE XUA), Twinning

Období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Hlavní řešitel: za Univerzitu Palackého v Olomouci Rune Steenberg Ph.D.

Cílem tohoto projektu je vyvinout metodologii etnografie na dálku, shromáždit data a vypracovat analýzu Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang ve středoasijském severozápadním cípu Čínské lidové republiky. Jeho záměrem je vytvořit konsolidovanou výzkumnou skupinu, vyškolit výzkumné pracovníky v metodách relevantních pro etnografii na dálku a prostřednictvím jejich vzájemné interakce vyvinout jak etnografii Sin-ťiangu na dálku, tak spolehlivou metodiku etnografie na dálku pro oblasti s omezeným přístupem. Motivací k tomuto kroku je skutečnost, že vývoj v Sin-ťiangu a zneužívání muslimských menšin v regionu se staly hlavními geopolitickými otázkami, které jsou ústředním tématem pro volbu budoucího zapojení a spolupráce EU a evropských zemí s Čínou a USA. Současně se přístup do samotného Sin-ťiangu stal velmi omezeným a informace získané z této oblasti jsou často silně politicky zaujaté, roztříštěné a nespolehlivé. Navíc vzestup kontroly, bezpečnostních hrozeb a autoritářství ve světě naznačují, že těchto míst bude v příštích desetiletích spíše přibývat, než ubývat. Proto je důležité jak shromáždit spolehlivé a hluboké znalosti o Sin-ťiangu, tak vyvinout solidní metodické nástroje pro přístup k takovým uzavřeným státním nebo soukromě kontrolovaným oblastem. Prostřednictvím tohoto projektu se Univerzita Palackého v Olomouci spolu se dvěma partnerskými univerzitami (Würzburg Universität a Université Liberté Bruxelles) stanou důležitými propojenými uzly v posilující se síti výzkumníků v oblasti Sin-ťiangu, zapíše naši univerzitu na mapu jako významného aktéra ve studiích Sin-ťiangu a v metodologických inovacích etnografie na dálku a bude poskytovat spolehlivé informace o regionu médiím, tvůrcům politik, nevládním organizacím a dalším neakademickým zúčastněným stranám, včetně komunity ujgurské diaspory, ve které je třeba obrodit některé znalosti o nich samých a jejich regionu. 

GAČR

Reprezentace a role tibetského buddhismu v narativech o Tibetu od roku 1950 do současnosti (projekt č. 23-06406S)

Období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Hlavní řešitel: Mgr. Kamila Hladikova Ph.D.

Projekt zkoumá narativy o Tibetu, jež se formovaly především v souvislosti s tibetským povstáním a odchodem dalajlamy a jeho vlády do exilu v roce 1959. V rámci projektu se zaměříme na objasnění historického a ideologického pozadí těchto narativů na základě dosud nepublikovaných dobových pramenů – zápisků a deníků českých návštěvníků Tibetu v 50. letech – a dále na analýzu těchto narativů v současné kulturní produkci, zejména v souvislosti s rozvojem turistického ruchu v tibetských oblastech ČLR a indické diaspoře. Čínská ideologická interpretace tibetské historie, jakož i od ní se odvíjející obraz tibetské společnosti, kultury a náboženství v ČLR, byly klíčovými faktory v procesu formování strategií sebeprezentace a narativů kontrapropagandy, které využívá v různých pro turisty zajímavých institucích tibetská exilová vláda v boji proti propagandě čínské. Cílem projektu je tyto narativy identifikovat v různých typech kulturní produkce a popsat roli, již v nich hraje tibetský buddhismus.

Jména a gender: Sílící trend genderově nespecifických jmen v současném Japonsku (projekt č. 22-08916S)

Období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

Ačkoli je Japonsko pevně ukotvené ve svých tradicích, volba rodných jmen zde v poslední době zaznamenává poměrně dynamický vývoj. Projekt na základě analýzy primárních dat, korpusu jmen dávaných během posledních 10–15 let, zkoumá sílící trend japonských jmen, v jejichž zvukové a/nebo grafické podobě není reflektováno pohlaví jejich nositele. Tento vývoj se zatím týká pouze mladších generací, avšak v budoucnu bude čím dál patrnější, stejně tak jako jeho dopady na japonskou společnost.

Vyjednávání etnicky smíšených partnerských vztahů a mezigenerační konflikt v České vietnamské diaspoře (projekt č. 21-22398S)

Období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Hlavní řešitel: Filip Kraus, Ph.D.

Projekt zkoumá mezigenerační konflikty, ke kterým dochází v rámci Vietnamské diaspory v ČR. Projekt se zaměřuje na pochopení vyjednávacích procesů mladší generace Vietnamských Čechů s jejich rodinami, tak aby tyto rodiny akceptovaly jejich partnery pocházející z kulturně odlišného, typicky českého, prostředí. Tyto dvojice obvykle čelí konfliktu zájmů v rámci rodiny, které vycházejí z odlišných očekávání a morálních hodnot rodičů a jejich dětí v takových oblastech každodenního života jako jsou genderové role, sexualita, sexuální vztahy a rodinný život, či jejich odlišný pohled na život v ČR. Výzkumný problém bude zkoumán na dvou odlišných sociálních skupinách: na heterosexuálních dvojicí složených z příslušníků druhé generace vietnamské diaspory a jejich partnerů z většinové společnosti; a homosexuálních dvojic, zejména mužů, kdy jeden z dvojice pochází z prostředí druhé generace vietnamské diaspory žijící v ČR a druhý partner z prostředí většinové společnosti.

Automatizace analýzy slovesných tříd pro ohrožené jazyky – RoboCorp

Reg. č.: 20-18407S 

Období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Hlavní řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D.

Projekt propojuje popisnou jazykovědu, zpracování přirozeného jazyka, matematickou analýzu a strojové učení za účelem urychlení a zkvalitnění analýzy ohrožených jazyků, kterých je v současnosti více než polovina a stojí na okraji zájmu jazykovědců. Projekt je zaměřen na problematiku slovesných tříd v indonéštině a dvou ohrožených papuánských jazyků abui a sawila. Svými typologickými vlastnostmi jsou tyto jazyky pro otázku slovesných tříd významné. Interdisciplinární přístup projektu umožní významně urychlit řešení tohoto problému a přispět do mezinárodní debaty na dané téma.

MSCA

China’s One Belt, One Road Initiative and its Strategic Impacts on Southeast Asia and the South China Sea Dispute (zkratka OBORSCS)

Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010285

Období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Hlavní řešitel: Mag. Dr. Alfred Gerstl, MIR

Projekt zkoumá politický a ekonomický vliv čínského projektu One Belt, One Road, tj. obnovení tradiční pozemní a  námořní Hedvábné stezky, na regiony v Jihovýchodní Asii a na situaci v zemích okolo Jihočínského moře, které představuje klíčovou mezinárodní trasu. Výzkum zahrnuje období od září 2013 do července 2020.

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků – MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci II

Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016220

Období: 1. 4. 2020 – 30. 9. 2022

Hlavní řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D.

Malaysian Reclaimed Landscapes: Urbanization, Heritage, and Sustainability along the Littoral (MaReLand), Postdoctoral Fellowship

Období: 1. 2. 2023 – 31. 1.2025

Hlavní řešitel: Dr. Pierpaolo De Giosa

MaReLand je interdisciplinární projekt a etnografická studie meliorací podél malajského pobřeží. Rekultivace je vytváření nové pevniny a umělých ostrovů z moře. Přístup, který stát a developeři uplatňují, připomíná neokoloniální a neoliberální pojetí "moře nikoho", prázdného prostoru, který má být přeměněn rozsáhlými stavebními projekty. Mnozí se obávají sociálně-ekologických dopadů na životní prostředí a pobřežní komunity. Na jedné straně jsou rekultivované krajiny plánovány pro rozvoj high-tech představ o luxusním životním stylu v ekologičtějším a inteligentnějším prostředí. Na druhé straně mají takové projekty přeměnit prostory, které však představují trvalé dědictví, jako je rybolov, mořská krajina a biologická rozmanitost. Rekultivované krajiny tak vznikají jako sporné prostory. Projekt zkoumá konkurenční diskurzy udržitelnosti a kulturního dědictví, které zastávají různí aktéři. Projekt se nachází na pomezí urbánní antropologie a kritických studií dědictví a bude zkoumat dvě nedostatečně prozkoumaná témata: a) environmentální aktivismus a kritiku hierarchie dědictví a b) studium urbanizace na moři. Projekt se snaží 1) rozšířit empirické znalosti o praktikách souvisejících s právem na město/právem na moře a o způsobech, jakými se environmentální aktivismus a diskurzy o udržitelnosti a ochraně dědictví rozvíjejí v praxi; 2) rozšířit teoretické znalosti o územních plánech a kompenzačních politikách, které se uplatňují v souvislosti s dosud nezastavěnými ostrovy; a 3) vytvořit soubor nástrojů, který by šířil řešení konfliktů týkajících se rekultivace půdy, a to s využitím etnografických důkazů k přetvoření postupů orientovaných na politiku rekultivace půdy.

Experiencing the Foreign: Europe in the Eyes of Chinese Travellers 1860-1911 (EFFECT), Postdoctoral Fellowship

Období: 1. 2. 2023 – 31. 01.2025

Hlavní řešitel: Dr. Yuan Gao

Projekt zkoumá čínské vyobrazení Evropy na konci koloniální éry v korpusu konkrétních textů, který tvoří pozdně čchingské cestopisy psané v letech 1860 - 1911. Největší část cestovatelů tvořili čchingští diplomatičtí zástupci vyslaní do zahraničí po druhé opiové válce (1856 - 1860). Tito lidé z dříve uzavřené říše psali velmi podrobné zprávy z první ruky o všech aspektech západního světa, z něhož pocházely západní mocnosti, které právě trápily Čínu. S využitím textových, obrazových a archivních materiálů zkoumá projekt praxi těchto cestovatelů při vidění světa a poznávání Západu na přelomu 19. a 20. století. Zkoumá, jak čínští cestovatelé ve své aktivní interakci s Evropany zobrazovali, vnímali, chápali a případně nesprávně chápali evropskou společnost/kulturu a čínsko-evropské vztahy. Tím chce přispět k vzájemnému porozumění mezi Čínou a Evropou nejen na přelomu 19. a 20. století, ale i v současnosti, kdy ideologické, ekonomické a kulturní střety vyvolávají výzvy pro mezikulturní dialog. Projekt vytváří vlastní analytickou metodologii vycházející z hypotézy, že postkoloniální teorie, které vznikly v západních narativech a pro západní narativy, jež se zabývají především Blízkým východem a Afrikou, by neměly být bez obezřetnosti aplikovány na hodnocení setkání Východu a Západu na Dálném východě dokumentovaných v čínských textech. Snaží se napravit či doplnit postkolonialismus zkoumáním vhodnosti jiných konceptů a perspektiv, konkrétně transkulturního překladu.

Revitalization and Endangerment in the Abui Language: A real-time longitudinal investigation of language change and language shift (REAL), Postdoctoral Fellowship

Období: 1. 1. 2023 – 31. 12.2024

Hlavní řešitel: Georges Saad, Ph.D.

V tomto projektu používám longitudinální metody v reálném čase ke zkoumání stavu jazykové revitalizace v jazyce Abui a k měření jejího vlivu na jazykové změny a posun jazyka v čase. To má praktické i teoretické důsledky pro a) významné modely ve třech podoblastech lingvistiky, b) přežití ohroženého jazyka Abui a c) regionální jazykovou politiku.

The sociocultural formation of prices in Mongolian medicinal plant supply chains (PLANTECON), HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02

Období: 1. 1. 2023 – 31. 12.2024

Hlavní řešitel: Dr. Hedwig Amelia Waters

Dodavatelské řetězce léčivých rostlin se v poslední době ve střední Asii rozrostly. Nezaměstnaní chudí obyvatelé mongolského venkova  sbírají divoce rostoucí rostliny a prodávají je za dohodnuté ceny prostřednictvím obchodních sítí městským spotřebitelům v Mongolsku nebo Číně. Projekt zkoumá sociokulturní utváření cen v rámci mongolských dodavatelských řetězců léčivých rostlin. Projekt zjistí rozsah a dosah šířícího se obchodu s léčivými rostlinami Fang Feng a kořenem lékořice a rozmanité sociokulturní faktory, které ovlivňují vyjednávání o cenách. Zjištění projektu poskytnou nové poznatky a posunou ekonomickou antropologii v oblasti cen a environmentální lékařské antropologie.

Chinese Intelligent Language Learning (CHILL) – Using Grammar Engineering Models for Automated Error Detection, MSCA-IF-2020 - Individual Fellowships

Období: 1. 11. 2021 – 31. 10. 2022

Hlavní řešitel: dr. Luís Guilherme de Passos Morgado da Costa, BA

V rámci projektu bude vytvořen vysoce přesný počítačový systém pro detekci chyb ve standardní čínštině, který diagnostikuje jazykový zdroj gramatických chyb a využívá tyto informace k poskytování zpětné vazby studentům. Nový model bude zahrnovat hloubkovou syntaktickou analýzu a výpočetní implementaci, jak struktury podstatných jmen ve standardní čínštině, tak souvisejících běžných chyb. Důraz bude spočívat na kvantifikaci, referenci, kognitivním statusu a modifikaci. Projekt bude využívat dobře podložené interdisciplinární metodiky založené na datech, integrující standardní metodiky pro formální lingvistickou analýzu a metodiky pro vývoj softwaru z oblasti informatiky.

Early modern evangelization of China: The Franciscan mission and its theory, MSCA-IF-2019 - Individual Fellowships

Období: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Hlavní řešitel: Dr. Mgr. Iveta Nakládalová

Projekt je zaměřen na zodpovězení otázky, jak se františkánští misionáři snažili přiblížit křesťanství čínské civilizaci (konec dynastie Ming a začátek dynastie Čching, 1580-1660), které bylo křesťanské poselství obzvláště cizí. Bude studovat raně novověkou teorii a metodologii františkánské misie v Číně v tomto období. Protože církevní autority nemohly přímo přenést svou misiologickou metodologii do čínského apoštolátu, navrhly zvláštní strategie. V první fázi evangelizace však v Číně působilo několik řeholních řádů a všechny vyvinuly odlišné přístupy k misii. Tento projekt se zaměří na františkánský řád, konkrétně na prvních 80 let jeho působení v říši, které bylo pro čínský apoštolát klíčové.

Název projektu: Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků – MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci II

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016220

Období: 1. 4. 2020 – 30. 09. 2022

Hlavní řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D.

Hlavním cílem tohoto projektu je prozkoumat status vícenásobných objektů (přímých a nepřímých) v papuánském jazyce Abui, který je dobře zdokumentovaným jazykem a představit výsledky teoretické debaty.

Kromě nastíněného výzkumného cíle zahrnuje tento projekt také školení v oblasti formální lingvistické teorie vedené odborným supervisorem. Vzhledem k administrativní pozici hlavního řešitele je plán rozvoje dovedností navržen tak, aby posílil řešitelovy znalosti a administrativní dovednosti (finanční řízení, lidské zdroje, předávání znalostí), které jsou považovány za nezbytné pro budoucí kariérní rozvoj řešitele. V neposlední řadě projekt obsahuje pracovní balíček zaměřený na přenos znalostí, který má dopad jak na vzdělávací činnost (rozvoj doktorského programu), tak na výzkumnou činnost hostitelské instituce (vedoucí pozice v rámci mezioborového výzkumného grantu), jakož i na jazykovou komunitu podporující tento výzkum.

TAČR

Název projektu: Čínský jazyk na gymnáziích a středních školách (projekt č. TL02000557)

Období: 01/2019-12-2021

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.

Projekt řeší efektivní implementaci výuky čínštiny na střední školy a gymnázia. Projekt připraví všechny relevantní materiály potřebné pro vedení výuky jak na straně studentů, tak na straně učitelů. Za klíčovou inovaci považujeme vytvoření a propojení m-learningových opor ve formě aplikace pro studenty i vytvoření webové aplikace pro učitele. Těmito technologickými inovacemi dojde k efektivnímu řešení výuky čínštiny v českém prostředí na středních školách. Výuka čínštiny naplní poptávku po řešení jak ekonomické výzvy (příprava na trh práce souvisejícím s Čínou), tak společenské (příprava na komunikaci s Číňany) i kulturní výzvy (postupné proniknutí skrze jazyk i doplňkové materiály do chápání čínské kultury).

Národní plán obnovy

Projekt Vzdělávání na UP 22+ edUP, reg. č. NPO_UPOL_MSMT-16589/2022

Období: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2023

Hlavní řešitel: za Katedru asijských studií, sekci vietnamštiny Mgr. et Mgr. Petra Maveekumbura Karlová Ph.D. et Ph.D.

Projekt je zaměřen na podporu transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání. Zaměřuje se zejména na zvýšení podílu kombinovaného a distančního vzdělávání na UP. V posledních letech se tyto formy výuky ukázaly jako nezbytné a praktické zkušenosti potvrdily, že jsou však limitovány nedostatečným výkonem nebo absencí potřebného technického vybavení, stejně tak nedostatečnou praktickou zkušeností s tímto způsobem výuky u pedagogů i studentů. Záměrem projektu je tedy dovybavení učeben pro distanční či hybridní výuku, dále také digitalizace agend UP pro zefektivnění komunikace a administrace, stejně jako digitalizace vzdělávacích činností v rámci celé UP.

V souvislosti se zlepšením podmínek pro distanční výuku a digitalizaci je plánována příprava metodických materiálů a metodická podpora a školení akademických pracovníků i studentů, kteří aktivně využívají anebo chtějí využívat digitální formy výuky, a workshopy pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků zaměřené na rozvoj dovednostní složky learning outcomes v rámci distanční a hybridní výuky.

Dalším z cílů plánovaného projektu je vytvoření nových profesně zaměřených studijních programů napříč UP a kurzů celoživotního vzdělávání, kurzů na rozšiřování dovedností nebo rekvalifikace.

Sinofonní příhraničí – interakce na okraji

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 Sinofonní příhraničí – interakce na okraji (Zkrácený název projektu: SINOFON). 

Období: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2023

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.

Řada civilizací, říší a národních států si vytvářela své vlastní představy o Číně, o tom, co je čínské a o čínském jazykovém prostředí, jež byly podmíněny jejich vlastním historickým vývojem, vztahy s Čínou a geopolitickými zájmy v tomto regionu. Každá země má také odlišnou vědeckou tradici a metodologii, které formovaly různá chápání čínského jazykového prostředí, Číny a jejích vztahů se sousedními zeměmi. Nicméně jazyky, které jsou používány při studiu Číny a v diskuzi o otázkách týkajících se této země, jsou často omezeny jistým vnitrostátním nebo územním rámcem. Náš projekt se snaží toto omezení překonat zřízením výzkumného centra se špičkovými výzkumnými pracovníky z různých zemí (Austrálie, Bangladéše, Číny, České republiky, Francie, Německa, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mexika, Ruska, Taiwanu, Velké Británie, USA a Uzbekistánu). Vědci budou realizovat mezioborový výzkum a komparaci napříč kulturami a ovlivní současnou akademickou diskusi o pojetí čínského jazykového prostředí a vzestupu Číny. Kritické analýze budou podrobeny koncepty hranic mezi jazyky, kulturami a materiální kulturou, aby mohl být vhodně interpretován a predikován další vliv "vzestupu Číny" na dnešní svět. To přispěje k akademické diskuzi a také poskytne politické reprezentaci nový úhel pohledu na globální dopady vzestupu Číny.

AURORA projekty

 • AURORA | hl. řešitel:  Filip Kraus, Ph.D. - Academic Networking on Researching Migration, Identities, and Sexualities in the Vietnamese Diaspora; 16. 4. 2021 – 31. 12. 2021
 • AURORA | hl. řešitel:  Mgr. Petra Vaculíková, MBA - Cradle for Excellence in Social Sciences and Humanities; 16. 4. 2021 – 31. 12. 2021
 • AURORA | hl. řešitel: doc. PhDr. Martin Soukup Ph.D. - Colonialism in 21st Century; 16. 4. 2021 – 31. 12. 2021
 • AURORA | hl. řešitel: Mgr. Tereza Motalová - Galileo for Open Science: Network of Stewards and Navigation Interface for the World of Open Science; 16. 4. 2021 – 31. 12. 2021

AKTION AT-CZ

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, MŠMT

Vom Himalaya zum Hindukusch – Kritische Betrachtungen tschechischer und österreichischer Forschungsgeschichte in Asien

Období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Hlavní řešitel: Dr.Phil. Ute Wallenböck

Cílem tohoto bilaterálního projektu je představit výzkumné zájmy zástupců obou institucí, intenzivní výměna názorů na výběr priorit, jako např. metody terénního výzkumu v multietnických příhraničních oblastech, kritické řešení sbírky historických předmětů a vývoj inovativních strategií pro poskytování výzkumné dokumentace a materiálů. Důraz je kladen na prohlubování již existující spolupráce i první seznámení s mladými vědci, umožnit budoucí synergické efekty prostřednictvím užší spolupráce. Projekt je rozdělen na dvě fáze probíhající nejprve v Olomouci a poté ve Vídni.

Projekty podporované Academy of Korean Studies

2023 ICKL International Conference

Období: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2024

Hlavní řešitel: Gyu-Ho Shin, Ph.D.

Tento projekt je určen na financování 23. mezinárodní konference International Circle of Korean Linguistics na Katedře asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 28. - 30. června 2023.

ICKL je vědecká organizace, jejímž cílem je podpora povědomí o korejském jazyce a lingvistice, šíření informací o nich a usnadnění komunikace mezi odborníky v této oblasti. Mezinárodní konference ICKL se stala důležitým místem, kde se mohou setkávat a vyměňovat si výsledky výzkumu a myšlenky jak etablovaní, tak mladí vědci a studenti korejského jazyka a lingvistiky.

Konání ICKL 2023 na Katedře asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci posílí profil korejského jazyka a lingvistiky jako vědního oboru na mezinárodní scéně a také v místní komunitě.

Digital Humanities for European Korean Studies: Equipping Future Koreanists with DH Tools (Advanced SEED)

Období: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2027

Hlavní řešitel: Mag. Andreas Schirmer Dr.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje dovedností v oblasti digitálních humanitních věd studentů magisterského programu korejštiny na Univerzitě Palackého, a tím zajištění jeho špičkové úrovně. Dojde k založení výzkumného Korejského centra, které bude koordinovat všechny výzkumné aktivity a sloužit jako komunikační rozhraní s širokou partnerskou sítí korejských studií ve střední a východní Evropě. Projekt slouží také k výměně vědců, vyučujících a studentů, kteří se účastní workshopů, konferencí, training campů a kurzů. Projekt podporuje výzkum využívající nástroje digitálních humanitních věd ve formě školení, podnětů a rad.

EAKLE 2022: 9th Biennual Workshop of the European Association for Korean Language Education

Období: 1. 2. 2022 – 31. 1. 2023

Hlavní řešitel: Mag. Andreas Schirmer Dr.

Konference Evropské asociace pro výuku korejštiny se zúčastnila stovka pedagogů a vědců z oblasti korejského jazykového vzdělávání a lingvistiky, aby diskutovali o metodách výuky korejštiny, které nejlépe vyhovují studentům v různých zemích Evropy. Setkání podpořilo spolupráci mezi vědci v oblasti korejského jazykového vzdělávání a lingvistiky. Jeho součástí byly prezentace a diskuse na různá témata související s výukou korejštiny jako druhého jazyka, většinou na univerzitní úrovni. Vyučující diskutovali o evergreenových tématech v novém světle, na pozadí obecných trendů a poznatků nejnovějších vědeckých poznatků o jazykovém vzdělávání. Nabídkou cestovních stipendií pro doktorandy byla zajištěna účast mladých koreanistů, kteří se zabývají tématy vztahujícími se k oblastem, jimiž se má konference zabývat.

Automatic measurement of L2-Korean learner writing: Relationship between text similarity, learner proficiency, and holistic evaluation

Období: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2022

Hlavní řešitel: Gyu-Ho Shin, Ph.D.

Cílem projektu je zkoumat vztahy mezi podobností textů, znalostí studenta a holistickým hodnocením písemných projevů studentů korejštiny, kteří se učí korejštinu jako druhý jazyk. Automatická analýza korpusů studentů studujících korejštinu jako druhý jazyk pomocí technik NLP je v počátcích i vzhledem k nedávnému rozvoji jazykových technologií pro výzkum korpusů studentů v hlavních jazycích, jako je angličtina, které jsou v současné době v procesu zkoumaných jazyků. Ve srovnání s poměrně velkým počtem studií o lexiko-gramatických studentských korpusech korejštiny jako druhého jazyka se jen málo výzkumů zabývalo kvalitou textu (tj. sémanticko-pragmatickými aspekty) korpusů studentů korejštiny jako druhého jazyka. Důležitější je, že existují obavy o to, jak důsledně jsou korpusy studentů (a metadata o studentech) zpracovávány a jak systematicky jsou korpusy analyzovány (prostřednictvím NLP technik). Tento projekt se snaží tyto mezery zaplnit, přičemž se zaměřuje zejména na 1) použití

klasických i nejmodernějších technik NLP pro měření podobnosti textů na analýzu

psaného textu studentů korejštiny jako druhého jazyka a 2) zkoumání vztahů mezi automatickým měřením, charakteristikami žáka a lidským úsudkem empirickým způsobem.

SEED

Název projektu: Consolidation of Korean Studies at Palacký University through international cooperation, academic research, research based teaching and involvement of students (AKS-2017-INC-2220002)

Období: 12/2017–06/2020

Hlavní řešitel: Dr. Andreas Schirmer

Web: https://seed.upol.cz

Seed Olomouc je projekt financovaný Korean Studies Promotion Service (Akademie korejských studií). Korejská sekce na Univerzitě Palackého v Olomouci obdržela v prosinci roku 2017 tento grant, z jehož podpory se bude těšit až do poloviny roku 2020. Projekt usiluje o posílení vývoje korejských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci jako silné součásti katedry asijských studií. Korejština v Olomouci má již nyní silnou pozici, ale zlepšení vyplývající z projektu ještě více zvýší atraktivitu programu pomocí různých aktivit (přednáškové bloky, zimní školy a soutěže).

Projekty podporované Literature Translation Institute of Korea

Translation seminar 2023

Období: 8. 3. 2023 – 31. 12. 2023

Hlavní řešitel: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.

Projekt poskytnut na podporu překladu jedné korejské povídky a její publikaci. Projekt zahrnuje 13 seminářů se studenty pro překlad povídky a dvoudenní workshop s přednáškami na téma překladu.

Translation seminar 2021

Období: 4. 3. 2021 – 31. 12. 2021

Hlavní řešitel: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.

Projekt poskytnut na podporu překladu jedné korejské povídky a její publikaci. Projekt zahrnuje 13 seminářů se studenty pro překlad povídky a dvoudenní workshop s přednáškami na téma překladu.

Asijská studia: podpora mladých talentů

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002297 Asijská studia: podpora mladých talentů (Zkrácený název projektu: ASIA(N)EXT). 

Období: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2022

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera

Program Asijská studia je interdisciplinární studium, které je zaměřeno na sociologické, sociálněvědně metodologické rozšíření existujících specializací na soudobé asijské dějiny, lingvistiku, kulturní studia, sociální antropologii a politologii. Ve spolupráci se zahraničními subjekty bude v rámci stáží a přizváním odborníků překlenovat úzce areálové a oborové pojetí. Nejlepším Ph.D. studentům bude umožněna stáž u partnerů. Do výzkumných témat budou zapojeni i studenti Bc. a Mgr. studia.

Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů (Zkrácený název projektu: INASIA).

Období: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2022

Hlavní řešitelka: Mgr. Dana Bilíková

Infrastrukturní projekt navazuje na nový výzkumně zaměřený DSP Asijská studia. Je plánována výstavba pracoven a zázemí pro doktorandy a školitele, laboratoř a počítačová učebna, které budou sloužit k výzkumným aktivitám nového multidisciplinárního a mezioborového DSP. Doktorandi z různých metodologických škol budou společně komunikovat, interagovat a spolupracovat na výzkumných projektech, což je přes stále rozšířenější používání el. komunikace jednoznačně přínosné pro vědecký růst.

Grant Chiang Ching-kuo Foundation č. RG002-U-14

Název projektu: Central Asian Perspective on the Rise of China

Období: 07/2015 - 06/2018

Hlavní řešitelka: Dr. Yu-Wen CHEN

Rozpočet: 61 700 EUR

This project explores the Central Asian perspectives on the rise of China. Since the new post-Soviet states emerged in Central Asia in 1991, China has been seeking to foster relations with these new states diplomatically, politically, and economically. At the juncture of nearly two decades of interaction, analysts have observed China’s increasing engagement with Central Asia by incorporating it into its broader strategic game. While most of China’s initiatives in Central Asia appear to be based on goodwill and show an intention to peacefully and cooperatively integrate its neighbors into joint economic prosperity, there are nevertheless various concerns about the implications of China’s rising influence in this region. This project uses surveys to explore Central Asian perspectives on China. It is a collaborative project with Dr. Olaf Guenther and Dr. Soledad Tovar based at Palacky University Olomouc, Czech Republic. 

Publications:

CHEN, Yu-Wen (2017) Foreign Local Awareness of the One Belt One Road Initiative. China Policy Institute: Analysis. Asia Dialogue. https://cpianalysis.org/2017/12/08/foreign-local-awareness-of-the-one-belt-one-road-initiative/.  

CHEN, Yu-Wen; GÜNTHER, Olaf (2019/forthcoming) Back to Normalization or Conflict with China in Greater Central Asia? Evidence from Local Students’ Perceptions. Problems of Post-Communism.

CHEN, Yu-Wen; JIMÉNEZ-TOVAR, Soledad (2017) China in Central Asia: Local Perceptions from Future Elites. China Quarterly of International Strategic Studies 3(3): 429-455. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S2377740017500178.

HODZI, Obert; CHEN, Yu-Wen (2017) The Great Rejuvenation? China’s Search for a New ‘Global Order’. Stockholm: Institute for Security and Development Policy. 1-41. http://isdp.eu/publication/china-new-global-order-institutions/.

JIMÉNEZ-TOVAR, Soledad (2017) Los musulmanes sinófonos de Kazajistán y la micropolítica de las identidades “china” y “musulmana”. Ruta Antropológica 4(6): 100-125.

Studentské grantové projekty (IGA)

 • IGA | hl. řešitel:  Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. - Rozdíly v prozodické realizaci čtené a spontánní promluvy v moderní čínštině (IGA_FF_2023_056)
 • IGA | hl. řešitel:  Mgr. Martina Jemelková - Paradox v systému čínského znakového písma: znaky s nulovým významem (IGA_FF_2023_058)
 • IGA | hl. řešitel:  Mgr. Kamila Liedermannová - Varianty psané formy v hovorové kantonštině (IGA_FF_2023_063)
 • IGA | hl. řešitel:  Shirin Naseer  - Zkoumání soukromých, veřejných a elitních postojů k Číně: Případ Pákistánu (IGA_FF_2023_053)
 • IGA | hl. řešitel:  Ing. Mgr. Ivo Pajorek  - Zájmena první osoby v knize Mencius (IGA_FF_2023_045)
 • IGA | hl. řešitel:  Mgr. Zdeňka Peichl Kyselová  - Japonská diplomacie v oblasti lidských práv vůči Číně a Vietnamu (IGA_FF_2023_020)
 • IGA | hl. řešitel:  Mgr. Veronika Vaseková  - Vnímání kvality vody v přímo spravovaných městech Číny (IGA_FF_2023_031)
 • IGA | hl. řešitel:  František Kratochvíl, MA, Ph.D. - Hlasy na okrajích současné Asie (IGA_FF_2022_060)
 • IGA | hl. řešitel: Mgr. Renata Čižmárová - Pekingské zimní olympijské hry 2022 v českém a čínském online tisku (IGA_FF_2022_059)
 • IGA | hl. řešitel:  Tuyen Van Le, MA - Domácí modlitebna: Nástroj rozvoje protestantismu v post-reformním Vietnamu (IGA_FF_2022_050)
 • IGA | hl. řešitel:  Shirin Naseer  - Konspirace, mýty a předsudky: Potýkání se s narativy státu a médií o Číně v Pákistánu v letech 2019–2021 (IGA_FF_2022_051)
 • IGA | hl. řešitel:  František Kratochvíl, MA, Ph.D. - Proměny asijských kultur a společností v čase a prostoru (IGA_FF_2021_028)
 • IGA | hl. řešitel: Mgr. Renata Čižmárová - Mediální rámcování Číny v českých denících mezi lety 2017 a 2021 (IGA_FF_2021_039)
 • IGA | hl. řešitel: Mgr. Michaela Frydrychová - Přejímání proprií do čínštiny v oblasti fantastické literatury (IGA_FF_2021_020)
 • IGA | hl. řešitel: Liang-Ting Juan, MA - Implementace Jazykové Výuky Čínštiny jako Cizího Jazyka na České Univerzitě (IGA_FF_2021_032)
 • IGA | hl. řešitel: Ing. Huong Thu Pham - Výběr životních partnerů ze strany druhé generace Vietnamské diaspory v České republice: vzorce chování a důležité faktory (IGA_FF_2021_034)
 • IGA | hl. řešitel: Mgr. Vít Ulman, Ph.D. - Analýza interakcí společenských elit ve středověkém Japonsku (IGA_FF_2021_004)
 • IGA | hl. řešitel: Mgr. Ondřej Vicher, Ph.D. - Výzkum románu Jin Ping Mei a srovnání jeho dvou hlavních edic (IGA_FF_2021_047)

 

IGRÁČEK

 • 2022 | řešitel: Mgr. Kateřina Šamajová -  Developing New Transdisciplinary Approaches for Tracing the Origin of Brassica rapa var. chinensis; 1. 1. – 31. 12. 2022
 • 2022 | řešitel: Mgr. Veronika Vaseková -  Critical aspects of social entrepreneurship in the post-pandemic era: A comparison of Hong Kong and Germany; 1. 1. – 31. 12. 2022

FRUP

 • řešitel: Filip Kraus Ph.D. - Inovace předmětů “Vietnamština 4-6“ a “Úvod do vietnamistiky,“ které jsou vyučovány v rámci studijního programu “Vietnamská filologie“ (FRUP_2020_032) 
 • řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D. - Inovace magisterských předmětů vyučovaných v rámci indonéské specializace NMgr. studijního programu “Asijská studia“ (FRUP_2020_057)
 • řešitelka: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D. - Zajištění a příprava výukových materiálů předmětu Korejština pro cestovní ruch (FRUP_2019_027)
 • řešitelka: Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. - Inovace předmětu Klasická japonská literatura (FRUP_2019_045)
 • řešitel: Mgr. Vít Ulman - Inovace předmětu Vybrané kapitoly dějin kulturních vztahů ve východní Asii (FRUP_2019_053)
 • řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D. - Metodologie popisu jazyka (FRUP_2018_021)
 • řešitelka: Joanna Ut-Seong Sio, M.A., Ph.D. - Inovace kurzu English Language 2 KAA/AJC2 (FRUP_2018_073)
 • řešitelka: Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. - Inovace předmětů zaměřených na výuku vietnamštiny a reálií Vietnamu (FRUP_2018_041)
 • řešitel: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. - Zkvalitnění výuky oboru Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (FRUP_2017_047)
 • řešitel: Martin Šturdík, M.A. - Vytvoření předmětu Hospodářský zeměpis Koreje a inovace předmětu Konverzace 1, 2, 3 a 4 (FRUP_2016_046)
 • řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Multimediální výuková laboratoř asijských studií (AsiaLab) (FRUP_2014_2_068)

FPVČ

 • 2023 | řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. : Dálněvýchodní jazyky v českém veřejném prostoru
 • 2019 | řešitel: Joanna Ut-Seong Sio, M.A., Ph.D.: Jmenný větný člen v čínských jazycích
 • 2018 | řešitel: František Kratochvíl, MA, Ph.D.: Gramatikalizace ukazovacích zájmen v jazyce Abui
 • 2017 | řešitelé: Mgr. Slaměníková Tereza, Ph.D., doc. Mgr. Uher David, Ph.D.: Svět v sinogramech
 • 2016 | řešitelka: Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. - Modernizace vietnamské literatury za francouzské koloniální nadvlády (1862-1945)
 • 2015 | řešitelka: Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. - Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku
 • 2013 | řešitelka: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Japonský zdvořilostní systém keigo z pohledu japonské jazykovědy
 • 2012 | řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Prozodická gramatika moderní hovorové čínštiny

Fond vzdělávací politiky MŠMT

 • 2022 | Centralizovaný rozvojový projekt 2022 - Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP
 • 2021 | Centralizovaný rozvojový projekt 2021 - Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP
 • 2020 | Centralizovaný rozvojový projekt 2020 - Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP
 • 2019 | Centralizovaný rozvojový projekt 2019 - Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP
 • 2018 | Centralizovaný rozvojový projekt 2018 - Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP
 • 2017 | řešitel: Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Podpora malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2016 | řešitel: Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Podpora malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2015 | řešitel: doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Projekt podpory malých strategicky významných oborů na FF UK, FF MU a FF UP

Nadační fond UP

 • 2015 | řešitel: Bc. Vlastimil Dobečka - Vypracování Čínsko-českého a česko-čínského elektrotechnického slovníku

Fond rozvoje VŠ

 • 2013
  • řešitelka: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Fonetika čínštiny
  • řešitelka: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětů Vietnamština 1 a 2
 • 2012
  • řešitelka: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Vytvoření předmětu Etiketa komunikace s Japonci
  • řešitelka: Mgr. Sylva Martinásková - Vytvoření nového předmětu Překladatelský seminář - současná japonská próza
  • řešitelka: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Obchodní čínština
  • řešitelka: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětu Elektronické informační zdroje se zaměřením na asijská studia
 • 2011
  • řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětů Audioorální cvičení 3, 4
  • řešitelka: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Inovace předmětu Současná japonská společnost
 • 2010
  • řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětu Náslechová cvičení
  • řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace počítačové učebny pro výuku asijských jazyků a ekonomie
  • řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace předmětu Geografie Číny

CHINET

Projekt: reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152 Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (zkrácený název projektu: CHINET)

Řešitel: Katedra asijských studií FF UP

Období: 17. 4. 2013 - 30. 9. 2015

Projekt rozvíjí interdisciplinární výzkum v oboru čínských studií se zapojením členů a spolupracovníků vědeckého týmu z kateder asijských studií, politologie a aplikované ekonomie FF UP. Interdisciplinarita členů týmu je podtržena původními či v případě doktorských studentů současnými studijními i badatelskými obory členů (sinologie, čínská filologie, jazyky Asie a Afriky, religionistika, historie, filozofie, politologie, ekonomie, etnologie, geografie, kartografie), které týmům umožňují dosáhnout potřebnou interdisciplinární a metodologicky přesahovou dimenzi, kterou však propojuje společný objekt vědeckého zájmu a zkoumání, jíž jsou Čína, čínská kultura, čínská specifika, čínský jazyk.

Projekt má za cíl zvýšit schopnosti a dovednosti současných a budoucích akademických pracovníků (tj. studentů) v aktuálním výzkumu na poli čínských studií, který bude strukturován do pěti stěžejních oblastí výzkumu - historie, literatura, lingvistika, kulturní antropologie a moderní Čína. Každá z vědeckých skupin je v rámci svého oboru zaměřena na specifický směr výzkumu tak, aby odrážel aktuální světové vědecké trendy v čínských studiích a také umožnil komplexně rozvíjet vědní směřování oboru v rámci ČR a jeho zapojení do evropského kontextu. Součástí rozvoje týmu je intenzivní navazování a rozvíjení zahraničních kontaktů formou krátkodobých a střednědobých zahraničních výzkumných stáží a pořádání konferencí, workshopů a seminářů se zahraniční účastí s cílem se tematicky i personálně napojit na aktuální světové sinologické trendy.

Všechny výše uvedené aktivity mají synergicky podpořit vytvářený vědecký tým směrem ke kvalitě, aktuálnosti a propojenosti mezinárodní vědecké spolupráce a s ní spojenou kvalitní publikační činností tak, aby nastolené trendy vedly k trvalé udržitelnosti vědecké kvality na poli čínských studií na UP a v České republice. K tomu napomůže mj. podpora kvalifikace vědeckého dorostu.

Cílovou skupinou budou akademičtí pracovníci a studenti všech forem studia Univerzity Palackého v Olomouci a dále akademici a studenti dalších vysokých škol a pracovníci výzkumných institucí. Jedná se o podporu cca 30 akademických pracovníků a cca 200 studentů v celé ČR. Webové stránky projektu www.chinet.cz.

Japonská studia

Projekt: reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0160 Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (zkrácený název projektu: Japonská studia)

Řešitel: Katedra asijských studií FF UP

Období: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015

Cílem projektu je inovovat Japonská studia za účelem zlepšení profilu absolventa po stránce připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na trhu práce. Výstupem projektu je vytvoření a pilotní ověření modulu výuky cizího jazyka pro hospodářskou praxi (dále HP), tj. výuky jazyka a odborných hospodářsko-společensky a kulturně-historicky zaměřených předmětů potřebných pro HP při obchodních stycích s danou zemí, který bude možné metodicky aplikovat na stávající i nově vzniklé filologie se zaměřením na HP.

Projekt se zaměří na inovaci Japonských studií v následujících tezích:
1) zlepšení dostupnosti pramenů a studijních materiálů;
2) zlepšení studijních dovedností (využívání multimédií, e-learningových postupů aj.);
3) inovace 8 předmětů (z toho 2 úroveň I-VI) na Univerzitě Palackého v Olomouci a 1 předmětu na Masarykově univerzitě Brno a zavedení 7 nových předmětů na UP a 3 na MU.
Součástí projektu je elektronizace a centralizace studijních materiálů k oboru. Cílovou skupinou budou studenti oborů japonština pro hospodářskou praxi a japonská filologie UP. Část předmětů bude inovována a vyučována i na partnerském pracovišti MU Brno.

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Portál japonských studií zde.

Čínština pro praxi

Projekt: reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (zkrácený název projektu: Čínština pro praxi)

Řešitel: Katedra asijských studií FF UP

Období: 1. 11. 2010 - 30. 9. 2013

Projekt inovuje výuku oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci s cíli:
 1) Zlepšit dostupnost materiálů pro studium oboru;
 2) Zavést e-learningové postupy do výuky;
 3) Inovovat obsah výuky s cílem zlepšit profil absolventa oboru po stránce: a) studijních a pracovních dovedností, b) připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na regionálním trhu, zejména v komerční sféře a ve školství.

Součástí projektu bude zřízení studijního portálu, elektronizace studijních materiálů a pramenů k oboru, inovace 6 kmenových předmětů a zavedení 7 nových spolu s inovací 3 stávajících volitelných předmětů. Udržitelným výstupem projektu je vytvoření a trvalé fungování Portálu čínských studií, který bude plně fungovat i po skončení projektu, používání inovovaných studijních materiálů a postupů a zejména pokračování ve výuce v inovovaných a nově vytvořených předmětech. Cílovou skupinou budou studenti oboru čínská filologie UP. Část předmětů bude inovována i na partnerském pracovišti MU Brno.
Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Portál čínských studií zde.

Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska

Katedra asijských studií FF UP je partnerem projektu s finančním příspěvkem reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0032 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska.

Období: 1. 6. 2009 - 30. 5. 2012

Projekt Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska začal být realizován v červnu 2009 na Ústavu religionistiky FF MU. Hlavním cílem projektu je inovace stávajících kurzů a příprava a realizace nových kurzů včetně nových studijních materiálů zabývajících se náboženskými představami a širším kulturním kontextem Číny a Japonska a výukou jazyků obou kultur (klasická čínština, moderní čínština a japonština).

Projekt Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně je koncipován ve spolupráci s Katedrou asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde probíhá část realizovaných kurzů. Partnerské pracoviště se zároveň podílí na přípravě studijních materiálů k jazykovým kurzům: Čínština pro začátečníky I, II a Čínština – četba textů I, II.

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Rozvojový program MŠMT

Projekt: č. 177, program 4, Rozvoj a inovace studijních programů na UP v Olomouci

Podprogram: Plné uplatnění strukturovaných studijních programů včetně zapojení odborníků z praxe a odběratelské sféry do tvorby a inovace studijních programů

Název projektu: Čínština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium
Název projektu: Japonština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium

Období: 01/2007 - 12/2007

Grant Chiang Ching-kuo Foundation

Projekt: č. IE001-U-03

Název projektu: Culture, Daily Life and Institutions in Late Imperial China (Kultura, každodenní život a instituce v Číně v období pozdního císařství)

Období: 07/2004 - 06/2007

Finanční dar Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR

Projekt: Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (TECO) v ČR finančně podpořila dvousemestrální kurz zaměřený na Taiwan 20. století.

Odbobí: 2004–2011

Finanční podpora Museum tchajwanské literatury

Museum tchajwanské literatury (National Museum of Taiwan Literature) financovalo vydání knihy Chuť jablek: Moderní tchajwanské povídky (Praha: Brody, 2006).

Grant Korean Foundation

Projekt: vytvoření oboru koreanistika na FF UP Olomouc; přítomnost Mgr. Park Mi-Young, Ph.D. je hrazena výhradně z prostředků nadace.

Cultural Grant Aid of Japan

Název projektu: Supply of language laboratory and audio-visual equipment to the Palacký University (Vybavení jazykové laboratoře a audiovizuální vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci)

Období: 2004

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)