Jazyky a kultura Číny a Japonska

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor navazuje na magisterský typ studia čínské a japonské filologie. Jeho účelem je prohloubit vzdělání studenta v oboru jazyků a kultury Číny a Japonska a připravit ho na samostatnou vědeckou činnost. Nadstandardní znalosti o kultuře těchto regionů a jazyková vybavenost jsou provázány se zkušenostmi v oblasti metodologie a psaní odborných textů, pedagogickou praxí a vědecko-výzkumnou zkušeností. Podmínkou absolvování je pedagogická praxe v bakalářském a magisterském SP, publikační činnost a vystoupení na vědeckých konferencích. Získané schopnosti a znalosti student zúročí ve své disertační práci, zabývající se jazykovědnou, literárněvědnou či kulturní tématikou zvoleného regionu, eventuálně s interdisciplinárním přesahem do dalších oborů.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska patří mezi vysoce kvalifikované odborníky se schopností analyzovat a řešit komplexní problémy interkulturních vazeb a vnímat komplexně komunikačně-kulturní kontext uvedených zemí. Je schopen samostatného řešení badatelských i projektových úkolů i zapojení se do týmové práce. Je kvalitně připraven k aktivní komunikaci nejméně ve dvou cizích jazycích. Svůj budoucí profil může posluchač doktorského studia ovlivnit volbou tématu disertační práce.

Přijímací řízení

Do studijního Jazyky a kultura Číny a Japonska může být přijat pouze absolvent s úplným vysokoškolským vzděláním na úrovni Mgr. v oborech úzce souvisejících s problematikou kultury Číny či Japonska (např. čínská filologie, japonská filologie, kulturní antropologie, kulturální studia, politologie apod.). Další podmínkou pro přijetí je znalost čínského nebo japonského jazyka (doložená SZZK nebo platným certifikátem HSK či JLPT) a anglického jazyka. Další jazyk (zejména regionu) je výhodou.

Uchazeči o doktorské studium si podávají přihlášku ke studiu v souladu s fakultními instrukcemi. Jako součást přihlášky ke studiu musí student předložit kvalitně zpracovaný projekt disertační práce a odborný životopis včetně seznamu svých dosavadních publikovaných výstupů. Projekt disertační práce předkládá uchazeč ve standardizovaném formuláři (dostupný zde). Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, v jehož průběhu uchazeč prezentuje svůj badatelský záměr a zodpoví položené otázky.

Podrobnější informace k podávání přihlášek najdete zde a k přijímacímu řízení zde.

Obecné informace

Doktorské studium probíhá na základě individuálního studijního plánu, který student sestaví společně se svým školitelem. K úspěšnému ukončení studia je student povinen získat minimálně 240 kreditů, splnit všechny předepsané podmínky, složit státní doktorskou zkoušku a úspěšně obhájit disertační práci. V každém roce studia musí získat minimálně 40 kreditů. Obecné informace k doktorskému studiu jsou k dispozici na stránkách FF zde.

Organizace studia

Doktorské studium na FF je rozděleno do pěti modulů. Pro každý modul je předepsáno minimum kreditů, které musí student získat. Podrobnější informace ke koncepci doktorských studijních programů na FF najdete zde.

Studijní plán oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska pro studenty s nástupem ke studiu od akademického roku 2019/2020 najdete zde.

Studijní plán oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska pro studenty s nástupem ke studiu v letech 2015 až 2018 najdete zde

Informace k dílčím atestacím studijního programu Jazyky a kultura Číny a Japonska:

1a) Oborové a metodické předměty

zahájení studia od akademického roku 2019/2020:

 • KDV/91ALG Lingvistika čínského a japonského jazyka – realizován v ZS
 • KDV/AMV Metodologická východiska výzkumu - realizován v ZS
  • Pozn.: Atestaci Metodologická východiska výzkumu si zapisují povinně všichni studenti 1. ročníku. Její úspěšné absolvování je podmínkou pro postup do 2. ročníku. V případě nesložení si nelze atestaci znovu zapsat a doktorské studium je studentu ukončeno.
 • KDV/91ALI Specifické rysy předmoderní a moderní čínské a japonské literatury – realizován v LS
 • KDV/91AKU Hmotná a duchovní kultura východní Asie – realizován v LS

zahájení studia v letech 2015 až 2018:

 • KDV/91ALG Lingvistika čínského a japonského jazyka – realizován v ZS
 • KDV/91ALI Specifické rysy předmoderní a moderní čínské a japonské literatury – realizován v LS
 • KDV/91AKU Hmotná a duchovní kultura východní Asie – realizován v LS

1a) Zkouška z cizího jazyka

Studenti jsou povinni v rámci svého studia vykonat zkoušku z angličtiny. Zájemci o vykonání zkoušky se řídí celofakultními instrukcemi zde. Zájemci o vykonání zkoušky se řídí celofakultními instrukcemi zde.

1a) Zkouška z filozofie

Zájemci o vykonání zkoušky se řídí celofakultními instrukcemi zde.

1a) Metodické předměty

Studenti si volí předměty z celofakultní nabídky.

1b) Publikační činnost

zahájení studia od akademického roku 2019/2020:

Do poloviny 4. ročníku musí doktorand publikovat minimálně dva výstupy v odborném periodiku, které budou zavedeny do osobní bibliografické databáze (OBD) pod Katedrou asijských studií FF UP. Minimálně jeden z těchto výstupů musí splňovat parametry nadefinované v atestacích KDV/91BA1, KDV/91BA2 nebo KDV/BA3. Je žádoucí, aby se studenti neomezili v tomto modulu na splnění kreditového minima, ale aby se snažili publikovat co nejvíce.

zahájení studia v letech 2015 až 2018

Do poloviny 4. ročníku musí doktorand publikovat minimálně dva články v odborném periodiku, které budou zavedeny do osobní bibliografické databáze (OBD) pod Katedrou asijských studií FF UP. Minimálně jeden z těchto výstupů musí splňovat parametry nadefinované v atestacích KDV/91BP1–BP8. Je žádoucí, aby se studenti neomezili v tomto modulu na splnění kreditového minima, ale aby se snažili publikovat co nejvíce.

1c) Zahraniční stáž

Studenti jsou povinni v rámci doktorského studia absolvovat minimálně jednu zahraniční stáž. Svůj výjezd musí předem nahlásit tajemníkovi doktorského studia a zahraničnímu koordinátorovi čínské nebo japonské sekce. Po návratu odevzdají závěrečnou zprávu a potvrzení o absolvování stáže od hostitelské instituce.

2a) Volitelné předměty oboru

Studenti budou průběžně informováni o nabídce přednášek v rámci tohoto modulu. Absolvování předmětů Jazyk zemí Dálného východu 1 a 2 je možné na základě předchozí domluvy s garantem předmětu doc. Davidem Uhrem, PhD.

2b) Interdisciplinární předměty

Studenti si volí předměty z celofakultní nabídky.

3) Modul soft skills

Studenti si volí předměty z celofakultní nabídky.

4) Pedagogický modul

Doktorand je povinen podílet se na pedagogické činnosti (výuka předmětu, vedení/oponentura bakalářských prací). Pedagogická činnost probíhá po konzultaci se školitelem a vedoucím katedry/oboru. 

5) Disertační modul

zahájení studia od akademického roku 2019/2020:

 • KDV/95DSA Disertační semináře 1 – určen pro studenty 2. ročníku (ZS)
 • KDV/95DSB Disertační semináře 2 – určen pro studenty 2. ročníku (LS)
 • KDV/95DSC Disertační semináře 3 – určen pro studenty 3. ročníku (ZS)
 • KDV/95DSD Disertační semináře 4 – určen pro studenty 3. ročníku (LS)
 • KDV/95OP1 Odevzdání části disertační práce – určen pro studenty 4. ročníku (ZS)
 • KDV/95PO2 Odevzdání disertační práce – určen pro studenty 4. ročníku (LS)

zahájení studia v letech 2015 až 2018:

 • KDV/95DS1 Disertační semináře 1 – určen pro studenty 2. ročníku (ZS)
 • KDV/95DS2 Disertační semináře 2 – určen pro studenty 2. ročníku (LS)
 • KDV/95DS3 Disertační semináře 3 – určen pro studenty 3. ročníku (ZS)
 • KDV/95DS4 Disertační semináře 4 – určen pro studenty 3. ročníku (LS)
 • KDV/95DIP Odevzdání disertační práce – určen pro studenty 4. ročníku

Studentům 1. ročníku

V 1. ročníku si studenti zapisují všechny oborové předměty v rámci 1. Vědecko-výzkumného modulu, tj.: KDV/91ALG Lingvistika čínského a japonského, KDV/AMV Metodologická východiska výzkum, KDV/91ALI Specifické rysy předmoderní a moderní čínské a japonské literatury, KDV/91AKU Hmotná a duchovní kultura východní Asie.

Úspěšné absolvování kurzu Metodologická východiska výzkumu je podmínkou pro postup do 2. ročníku. V případě nesložení si nelze atestaci znovu zapsat a doktorské studium je studentu ukončeno.

Dále je studentům 1. ročníku doporučeno absolvovat zkoušku z filozofie a/nebo z angličtiny, příp. absolvovat dílčí předměty z celofakultní nabídky v rámci modulů 1a) Metodické předměty; 2b) Interdisciplinární předměty; nebo 3) Soft Skills.

Oborová rada

Předseda OR: 

doc. David Uher, PhD

Složení OR:

Doc. Ivona Barešová, Ph.D.

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Prof. Janka Benická, M. A., Ph.D.

Doc. Lucie Olivová, Ph.D., DSc.

Doc. Ing. Jan Sýkora, M. A., Ph.D.

Prof. Zdenka Švarcová, Dr.

Tajemnice OR:

Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

Seznam doktorandů

Juan Liang-Ting, M.A.

Mgr. Václav Štefek

Mgr. Ondřej Vicher

Mgr. Renata Westlake

Mgr. David Grant

Mgr. Kateřina Šamajová

Mgr. Michaela Frydrychová

Mgr. Markéta Koklarová

Mgr. Radek Pazderka

PhDr. Jan Beran

Mgr. Klaudia Ďurajková

Mgr. Ing. Ivo Pajorek

Mgr. Patrik Kandráč

Mgr. Jana Švábová

Yixuan Jandová Chen, M.A.

Mgr. Martina Jemelková

Mgr. Jan Brzobohatý

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)