Jazyky a kultura Číny a Japonska

Obecné informace

Doktorské studium probíhá na základě individuálního studijního plánu, který student sestaví společně se svým školitelem. K úspěšnému ukončení studia je student povinen získat minimálně 240 kreditů, splnit všechny předepsané podmínky, složit státní doktorskou zkoušku a úspěšně obhájit disertační práci. V každém roce studia musí získat minimálně 40 kreditů. Obecné informace k doktorskému studiu jsou k dispozici na stránkách FF zde.

Organizace studia

Doktorské studium na FF je rozděleno do pěti modulů. Pro každý modul je předepsáno minimum kreditů, které musí student získat. Studijní plán oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska najdete zde.

Podrobnější informace ke koncepci doktorských studijních programů na FF najdete zde.

Informace k dílčím atestacím studijního programu Jazyky a kultura Číny a Japonska:

1a) Oborové a metodické předměty

 • KDV/91ALG Lingvistika čínského a japonského jazyka – realizován v ZS
 • KDV/91ALI Specifické rysy předmoderní a moderní čínské a japonské literatury – realizován v LS
 • KDV/91AKU Hmotná a duchovní kultura východní Asie – realizován v LS

1a) Zkouška z cizího jazyka

Studenti jsou povinni v rámci svého studia vykonat zkoušku z angličtiny. Zájemci o vykonání zkoušky se řídí celofakultními instrukcemi zde. Zájemci o vykonání zkoušky se řídí celofakultními instrukcemi zde.

1a) Metodické předměty

Studenti si volí předměty z celofakultní nabídky.

1b) Publikační činnost

Do poloviny 4. ročníku musí doktorand publikovat minimálně dva články v odborném periodiku, které budou zavedeny do osobní bibliografické databáze (OBD) pod Katedrou asijských studií FF UP. Minimálně jeden z těchto výstupů musí splňovat parametry nadefinované v atestacích KDV/91BP1–BP8.

1c) Zahraniční stáž

Studenti jsou povinni v rámci doktorského studia absolvovat minimálně jednu zahraniční stáž. Svůj výjezd musí předem nahlásit tajemníkovi doktorského studia a zahraničnímu koordinátorovi čínské nebo japonské sekce. Po návratu odevzdají závěrečnou zprávu a potvrzení o absolvování stáže od hostitelské instituce.

2a) Volitelné předměty oboru

Studenti budou průběžně informováni o nabídce přednášek v rámci tohoto modulu. Absolvování předmětů Jazyk zemí Dálného východu 1 a 2 je možné na základě předchozí domluvy s garantem předmětu doc. Davidem Uhrem, PhD.

2b) Interdisciplinární předměty

Studenti si volí předměty z celofakultní nabídky.

3) Modul soft skills

Studenti si volí předměty z celofakultní nabídky.

4) Pedagogický modul

Doktorand je povinen podílet se na pedagogické činnosti (výuka předmětu, vedení/oponentura bakalářských prací). Pedagogická činnost probíhá po konzultaci se školitelem a vedoucím katedry/oboru. 

5) Disertační modul

 • KDV/95DS1 Disertační semináře 1 – vypisován v ZS, určen pro studenty 2. ročníku
 • KDV/95DS2 Disertační semináře 2 – vypisován v LS, určen pro studenty 2. ročníku
 • KDV/95DS3 Disertační semináře 3 – vypisován v ZS, určen pro studenty 3. ročníku
 • KDV/95DS4 Disertační semináře 4 – vypisován v LS, určen pro studenty 3. ročníku
 • KDV/95DIP Odevzdání disertační práce – určen pro studenty 4. ročníku

Studentům 1. ročníku

V prvním ročníku si studenti zapisují všechny oborové předměty v rámci 1. Vědecko-výzkumného modulu, tj.:

 • KDV/91ALG Lingvistika čínského a japonského jazyka
 • KDV/91ALI Specifické rysy předmoderní a moderní čínské a japonské literatury
 • KDV/91AKU Hmotná a duchovní kultura východní Asie

Dále je studentům 1. ročníku doporučeno absolvovat zkoušku z filozofie a/nebo z angličtiny, příp. absolvovat dílčí předměty z celofakultní nabídky v rámci modulů 1a) Metodické předměty; 2b) Interdisciplinární předměty; nebo 3) Soft Skills.

Oborová rada

Předseda OR: 

doc. David Uher, PhD

Složení OR:

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Prof. Janka Benická, M. A., Ph.D.

Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Doc. Lucie Olivová, Ph.D., DSc.

Prof. Martin Slobodník, Ph.D.

Lic.Theol., Dr. Phil., doc. Jozsef Szakos

Doc. Ing. Jan Sýkora, M. A., Ph.D.

Prof. Zdenka Švarcová, Dr.

Tajemnice OR:

Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

Seznam doktorandů

Mgr. Petra Cabišová

Mgr. Vlastimil Dobečka

Mgr. Kristýna Han

Mgr. Hana Kloutvorová

Mgr. Michaela Kováčová

Mgr. Chang Wei-xuan

Juan Liang-Ting, M.A.

Mgr. Jiří Kužel

Mgr. Martin Schir

Mgr. Václav Štefek

Mgr. Ondřej Vicher

Mgr. Renata Čižmárová

Mgr. David Grant

Mgr. Jakub Martinec

Mgr. Kateřina Šamajová