Závěrečné práce

Diplomová práce na KAS musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a pracovat s prameny a odbornou literaturou. Student se ve své práci nesmí uchýlit k plagiátorství.

Termíny

Důležité termíny týkající se bakalářských a magisterských diplomových prací jsou uvedeny v Harmonogramu FF UP. Aktualizovaný harmonogram v období opatření proti covid-19 zde.

Pozor, termín odevzdání bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu pro obhajoby v srpnu/září je pouze 25.06.2020, 11:00. 

Obor studia

dvouoborového studia student píše bakalářskou diplomovou práci pouze na jednom ze studovaných oboru.

jednooborového studia píše student práci na daném oboru bez možnosti volby.

Zadání diplomové práce

!Nové! Návod jak zadat téma diplomové práce ve STAGU najdete zde.

Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce.

Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry. Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na Studijní oddělení. Pracovnice Studijního oddělení na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z Portálu do systému.

Podklad pro zadání diplomové práce si student pečlivě uschová, protože jej bude vkládat (pouze volně vložit, nevázat) do vázané podoby DP.

Náležitosti diplomové práce

Náležitosti diplomové práce na KAS naleznete zde: Náležitosti závěrečné práce.

Zadané / dokončené práce na KAS

Zadané a již vypracované práce na KAS si můžete prohlédnout v Portálu UP

Seznam úspěšně obhájených prací můžete najít zde.