Asijská studia

Ph.D. program v oboru asijská studia (4 roky)

Obecné informace

Katedra asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci nabízí doktorské studium v oboru ​​asijská studia (v češtině i v angličtině) studentům humanitních a společenských věd se zaměřením na Asii v rámci těchto širokých témat:

 • Struktura jazyka, jeho užití a role ve společnosti
 • Kvantitativní lingvistika, data mining, translatologie
 • Politická změna a ideologie v Asii
 • Interkulturní kontakty mezi Evropou a Asií  
 • Kulturní antropologie, etnologie a materiální kultura
 • Sociální struktura a sociální změna v Asii
 • Mezinárodní vztahy v Asii
 • Dějiny myšlení a náboženství
 • Současná literatura a kultura (včetně vizuální reprezentace a verbálního umění)
 • Moderní a předmoderní asijská literatura
 • Moderní umění a architektura
 • Akvizice jazyka a výuka

Na katedře působí přes dvě desítky odborníků s různým vědeckým zaměřením (viz stránku Lidé).

Katedra nabízí jazykovou výuku čínštiny, kantonštiny, indonéštiny / malajštiny, japonštiny, korejštiny, tchajwanštiny, uzbečtiny a vietnamštiny v rámci svých bakalářských a magisterských programů.

Studenti doktorského programu mají též možnost získat zkušenosti s výukou v bakalářských programech. 

Katedra realizuje aktivní výzkumný program s pravidelnými akcemi, jako jsou semináře, workshopy, konference a letní školy. Nabízí podnětné prostředí začínajícím odborníkům v oblasti asijských studií. Studenti doktorského studia jsou podporováni v účasti na výzkumných projektech katedry, jako je například projekt Sinophone Borderlands.

Požadavky na přijetí

 • Magisterský titul nebo jeho ekvivalent v oboru asijská studia nebo příbuzných oborech (čínská filologie, japonská filologie, asijská studia, kulturní antropologie, sociologie, politické vědy, dějiny umění atd.)
 • Komunikační znalost jednoho asijského jazyka (čínština, japonština, korejština, vietnamština, indonéština atd.)
 • Dobrá znalost anglického jazyka na akademické úrovni
 • Znalost dalšího asijského jazyka výhodou

Postup při podání přihlášky

Uchazeči o studium nejprve vyplní elektronickou přihlášku – na tomto odkazu. Součástí elektronické přihlášky je rovněž on-line platba poplatku za přijímací řízení a několik příloh. Více informací najdete na stránkách FF UP pro uchazeče o studium zde.

K elektronické přihlášce je potřeba přiložit následující:

 1. Průvodní dopis nebo prohlášení o záměru (vysvětlující motivaci žadatelů o studium postgraduálního studia)
 2. Detailní životopis (podepsaný uchazečem)
 3. Výpis známek absolvovaných předmětů magisterského studia
 4. Návrh výzkumu (max. 5 stran včetně bibliografie)
 5. Dva doporučující dopisy komentující jejich způsobilost pro postgraduální práci
 6. Doklad o vysokoškolském vzdělání (příp. potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného ukončení studia)
 7. Jazykový certifikát, jako např z angličtiny jako TOEFL, IELTS, GRE výhodou (není povinné)

Termín podávání elektronických přihlášek: od 1. ledna do 30. dubna

V případě dotazů ohledně elektronické přihlášky se obracejte na dr. Kovaříkovou: lucie.kovarikova@upol.cz, referentku studijního oddělení.

Uchazečům se doporučuje, aby kontaktovali svého potenciálního školitele před přihlášením (viz seznam níže).

Uchazeči ze zahraničí 

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého. 

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami. 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG). 

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Filozofická fakulta 
Studijní oddělení 

Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Česká republika

Informace k přijímacímu řízení

Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor (je možné uskutečnit videohovor). Kromě výše uvedeného jsou žadatelé hodnoceni na základě:

 1. kvality a proveditelnosti jejich výzkumného záměru (max. 5 stran včetně bibliografie)
 2. schopnosti prezentovat svůj výzkumný návrh
 3. jejich obeznámeností s teoretickými rámci svého výzkumu
 4. jejich komunikačních schopností v angličtině a jazyce dané oblasti
 5. jejich porozumění zvolené odborné oblasti
 6. jejich způsobilosti pro postgraduální studium (musí být podpořeno 2 doporučujícími dopisy).

Vybraní uchazeči budou oznámeni děkanovi ke schválení a v případě úspěchu budou bez zbytečného odkladu informováni.

Důležitá data: 

Podání přihlášek: viz harmonogram akademického roku 

Upozornění:

V případě předchozího studia v zahraničí bude u zápisu do studia nutné prokázat, že UP potvrdila uchazečovo splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání. Více k procesu potvrzení zahraničního vysokoškolského vzdělání viz tento odkaz (str. 7-11).

Organizace studia a jeho ukončení

Studentům přijatým do doktorského studijního programu je poskytováno stipendium po dobu maximálně 4 let. Během tohoto období studenti neplatí školné. Studenti jsou každoročně hodnoceni na základě individuálního studijního plán stanoveného komisí studijního programu (KSP) na základě doporučení od poradní komise pro dizertační práci (PKD).

Očekává se, že doktorandi budou pravidelně konzultovat svůj výzkum s poradní komisí pro dizertační práci, budou se aktivně účastnit akademického života univerzity a plnit své povinnosti v rámci katedry (např. výuka apod.).

Pro absolvování musí studenti získat 240 kreditů s ročním minimem 40 kreditů a předložit dizertační práci k obhajobě.

Na základě doporučení PKD komise studijního programu vybere interní a externí zkoušející a stanoví termín pro státní závěrečnou zkoušku a veřejnou obhajobu, a to v souladu s postupy stanovenými českým právním řádem a vnitřními předpisy univerzity.

Podrobné informace o průběhu studia a důležitých termínech naleznete ZDE.

1. rok

V průběhu prvního ročníku doktorandi zdokonalí svůj výzkumný záměr a na konci druhého semestru obhájí jeho proveditelnost formou prezentace před komisí studijního programu. Za tímto účelem jsou studenti povinni:

 • rozšířit svůj výzkumný záměr a provést rozsáhlou rešerši literatury k tématu;
 • studovat asijské filozofické a náboženské tradice;
 • prohloubit svou znalost vybraného asijského jazyka za účelem práce s akademickými texty v tomto jazyce;
 • absolvovat kurz akademické angličtiny;
 • nastínit teoretické aspekty projektu disertační práce, vypracovat přehled literatury a teoretické kapitoly disertační práce.

Na konci roku doktorand prezentuje svůj výzkumný projekt a obhajuje jej před komisí studijního programu. V této fázi je komise oprávněna ukončit neúspěšné projekty.

2. rok

Během druhého ročníku se studenti zaměřují na metodologické aspekty svého výzkumu a začínají se sběrem dat. Očekává se, že studenti:        

 • nastíní metodické aspekty svého výzkumu a zahájí sběr dat;
 • budou prezentovat svůj výzkum vědecké komunitě (ve čtenářských skupinách, seminářích, na konferencích);
 • budou systematicky pracovat na své dizertaci;
 • budou plnit své povinnosti na katedře. 

3. a 4. rok

Od studentů se očekává, že budou:

 • pravidelně konzultovat svou práci s poradní komisí pro dizertaci;
 • podílet se na akademickém životě katedry a vědecké komunity;
 • prezentovat svůj výzkum (na konferencích či písemně);
 • systematicky pracovat na své dizertaci za účelem jejího úspěšného a včasného dokončení. 

Oborová rada

Interní členové

 • doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D., UP v Olomouci (japonská lingvistika; předsedkyně OR)
 • prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc., UP v Olomouci (matematická analýza, nelineární diferenciální rovnice a inkluze, dynamické systémy, fraktály)
 • doc. Mag. Dr. Alfred Gerstl, MIR, UP v Olomouci (mezinárodní vztahy Jihovýchodní a Východní Asie)
 • prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D., UP v Olomouci (historie)
 • doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., UP v Olomouci (jazyková univerzália, typologie)

Externí členové

 • doc. Pascal Bourdeaux, Ph.D., École Pratique des Hautes Études, Paříž
 • prof. Julie Chen Yu-Wen, Ph.D., University of Helsinky (kultura a společnost Číny, mezinárodní vztahy Číny, komparativní politika)
 • prof. Olga Dror, Ph.D., M.A., Texas A&M University (historie)
 • doc. Olaf Günther, Ph.D., Universität Leipzig (etnologie)
 • prof. Duncan McCargo, Ph.D., School of Politics and International Studies, University of Leeds (politologie)
 • doc. Ing. Jan Sýkora, M. A., Ph.D., UP v Olomouci, FF UK Praha Ústav Dálného východu (moderní a soudobé dějiny Japonska, hospodářské a sociální dějiny Japonska, intelektuální dějiny Japonska, současná japonská společnost)

Školitelé

Školiteli mohou být členové oborové rady a dále:

 • doc. Monika Arnez, Ph.D., UP v Olomouci (antropologie, gender, integrace, Human-Technology Interactions)
 • doc. Lucie Olivová, Ph.D., DSc. (čínská literatura)
 • doc. Joanna Sio Ut-Seong, M.Phil., Ph.D., UP v Olomouci (čínská lingvistika, drama a komunikace)

Konzultanti

 • Mgr. Youngran Baštanová Kwak, Ph.D., UP v Olomouci (korejská lingvistika, sociolingvistika, pragmatika)
 • Mgr. Blanka Ferklová Ph.D., UP v Olomouci (moderní korejština, korejská gramatika a překlad)
 • Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D., UP v Olomouci (religionistika)
 • Mgr. Dana Healy, Ph.D., SOAS London (moderní vietnamská literatura a kulturní studia, dějiny společnosti a kultury Vietnamu)
 • PhDr. Tereza Hejzlarová Ph.D., UP v Olomouci (etnologie)
 • Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D., UP v Olomouci (čínská literatura, filmová a TV tvorba, popkultura, ideologie a propaganda, cenzura, Tibet, etnické menšiny v ČLR)
 • Mgr. et Mgr. Petra Karlová, PhD. et PhD., UP v Olomouci (vietnamistka, japanoložka a historička s tréninkem v akademickém psaní)
 • František Kratochvíl, M.A., Ph.D., UP v Olomouci (obecná jazykověda, antropologická lingvistika, lingvistika jazyků jihovýchodní Asie)
 • Filip Kraus, Ph.D., UP v Olomouci (sociální antropolog se zaměřením na vietnamskou společenskou morálku, sexualitu a politický systém)
 • Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., UP v Olomouci (lexikografie, dějiny a politika moderní Číny (včetně Taiwanu)
 • Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D., UP v Olomouci (japonská literatura)
 • Mgr. Jiří Matela, Ph.D., FF MU Brno (japonská lingvistika)
 • Mgr. Iveta Nakládalová, Ph.D., UP v Olomouci
 • Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D., Palacký University Olomouc (Chinese civil society, state-society relations, media studies, cultural sociology, discourse analysis, political communication, social movements)
 • Natalia Ryzhova, Ph.D., UP v Olomouci (ekonomická antropologie, hraniční studia, enviromentální změny, rusko-čínská hranice)
 • Mag. Dr. Andreas Schirmer, Ph.D., UP v Olomouci (korejská literatura, translatologie, interkulturní kontakty mezi Koreou a Evropou)
 • Gyu-Ho Shin, Ph.D., UP v Olomouci (language acquisition/development, corpus linguistics, Natural Language Processing, the psychology of language, Korean linguistics)
 • Rune Steenberg, Ph.D., UP v Olomouci (kinship, border trade, marriage, economic transformation, customs, informality, re-education camps, state violence, formalization, commodification, propaganda, narrative strategies)
 • Mgr. Tereza Slaměníková Ph.D., UP v Olomouci (moderní čínská grammatologie, fonologický systém čínštiny, prosodie moderní hovorové čínštiny)
 • PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., UP v Olomouci (aplikovaná psychologie, gerontologie, gerontagogika)
 • Ing. Mgr. Richard Turcsányi Ph.D., UP v Olomouci, FF MU Brno, Mendelova Univerzita Brno (čínská zahraniční politika, čínsko-evropské vztahy, mezinárodní vztahy ve východní Asii)
 • Mgr. Michaela Zahradníková Ph.D., UP v Olomouci (aplikovaná lingvistika, TCSL, čínská lingvistika)

Studenti

 • Muhetaer Mukaidaisi, MA
 • Ahmed Sharif, MA
 • Shirin Naseer, MA
 • Le Van Tuyen, MA
 • Ing. Pham Thu Huong
 • Mgr. Monika Hálová
 • Mgr. Šárka Horsáková
 • Mgr. et Mgr. Zdeňka P. Kyselová
 • Mgr. Veronika Vaseková
 • Mgr. Jana Hrubá
 • Federica Cidale, MA
 • Mgr. James Iocovozzi
 • Duong Nguyen Jirásková, MA
 • Iuliia Koreshková, MA
 • Mgr. Kamila Liedermannová
 • Mgr. Klára Schwarzová
 • Mgr. Tereza Švarcová

Kontakt

V případě dotazů se obracejte na dr. Kateřinu Šamajovou na katerina.samajova@upol.cz.

 

Projekt Asijská studia: podpora mladých talentů

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002297

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)