Státní závěrečné zkoušky

Podmínky a průběh státní závěrečné zkoušky na KAS:

Obecné podmínky konání SZZk jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu FF UP a Vnitřní normě děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu.

Důležité termíny týkající se SZZk a obhajob najdete v aktuálním harmonogramu na stránkách FF UP: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/

SZZK nebo její součásti je možné skládat v řádném (leden a květen/červen) nebo opravném (srpen/září) termínu dle schváleného harmonogramu pro daný akademický rok a jeho aktualizace na příslušné katedře. Opravný termín SZZK je vyhrazen pouze jako:

 1. opravný termín SZZK pro studenty, kteří neuspěli v řádném termínu v daném akademickém roce;
 2. první řádný termín pro studenty, kteří v rámci studia pobývali na zahraničním studijním pobytu nebo stáži (v evidenci IS STAG) delší než 3 měsíce;
 3. řádný termín pro studenty, kteří na diplomovém studijním programu (maior) složili jednu anebo více částí SZZK v termínu květen/červen daného akademického roku, v němž chtějí přistoupit k SZZK a obhajobě v srpnu/září. Katedry mohou určit bližší podmínky v harmonogramu katedry.

 

Studenti, kteří se chtějí přihlásit k SZZK nebo obhajobě, si v předzápisu nesmí zapomenout zapsat technické předměty státnic a obhajob - pozor, jde o dva předměty, typicky je to kód SZZK pro státní závěrečnou zkoušku a BCDP nebo MADP pro obhajobu. Pokud má tedy student v plánu absolvovat SZZk i obhajobu v jednom termínu, musí si v předzápisu zapsat oba dva předměty. U navazujícího programu Asijská studia je to dokonce nutné, protože obě tyto části student musí absolvovat zároveň v jednom termínu. Předměty stačí zapsat jednou na jeden akademický rok. 

 

SZZk Čínská filologie

Čínská sekce – specializace a státní zkoušky, bakalářské studium (platí pro studenty, kteří nastoupili v AR 2019/20 a později)

 

Specializace:

 1. Oborový jazyk a jazykověda
 2. Literatura a kultura
 3. Historie a sociální vědy

V každé specializaci je třicet zkušebních témat. Prvních dvacet “základních” témat vychází z povinných předmětů, zbylých deset “specializovaných” témat vychází z volitelných předmětů dané specializace.

Tři typy studií:

 1. Dvouprogramové studium Čínská filologie major
 2. Dvouprogramové studium Čínská filologie minor
 3. Samostatný studijní program Čínská filologie
 1. Studenti v programu major jsou zkoušeni z jednoho základního okruhu v rámci deklarované specializace. Specializaci je nutné zvolit na počátku druhého ročníku.

 

 1. Studenti v programu minor jsou zkoušeni z jednoho základního okruhu v rámci zvolené specializace. Specializaci je nutné zvolit tři měsíce před plánovanou státní zkouškou.

 

 1. Studenti v samostatném studijním programu jsou zkoušeni z jednoho základního okruhu a jednoho specializovaného okruhu dle deklarované specializace. Specializaci je nutné zvolit v prvním ročníku studia a dosáhnout v ní alespoň 25 kreditů.

 

U studentů v programu major a v samostatném studijním programu probíhá státní zkouška spolu s obhajobou bakalářské diplomové práce. Státní zkoušku a obhajobu diplomové práce doporučujeme vykonat v jednom termínu.

 

Volbu specializace lze provést pod následujícím odkazem. Případné změny je nutné oznámit koordinátorce pro bakalářské studium Mgr. Čižmárové.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce:


Čínská filologie – bakalářské studium (platí pro studenty, kteří nastoupili před AR 2019/20)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce:

Čínská filologie – navazující magisterské studium

Magisterská zkouška z čínské filologie se skládá ze dvou částí:

 • Praktická část je vedena na základě témat obsažených v publikaci USHČ 2001 ss. 162-171. Jejím jádrem je rozbor gramatický rozbor čínských vět.
 • Teoretická část: pohovor na jedno z následujících antropologických témat:
 1. obecný základ – zvyky a myšlení
 2. starověk
 3. raný středověk - období rozpadu,
 4. vrcholný středověk – dynastie Sui & Tang
 5. kultura a společnost za dynastie Song
 6. mongolská expanze a dynastie Yuan
 7. dynastie Ming
 8. křesťanské misie v Číně
 9. dynastie Qing, 10. západ a čínská kultura

SZZk Japonská filologie

Japonská filologie – bakalářské studium (platí pro studenty, kteří nastoupili v AR 2019/20 a později)

Bakalářská státní závěrečná zkouška sestává z ústní zkoušky, kterou tvoří 2 části (viz níže Předměty SZZk), a obhajoby diplomové práce (v případě samostatného programu a programu maior).

Předměty státní závěrečné (bakalářské) zkoušky:

1. Japonský jazyk:

Ústní zkouška z japonského jazyka prověřuje souhrnné znalosti z předmětů Úvod do studia jazyka 1* a 2* a Teorie gramatiky* (v češtině). Zkouška dále prověřuje dosaženou jazykovou úroveň prostřednictvím reakcí na modelové situace a souvislého projevu v japonštině na dané téma.

2. Literatura, kulturní dějiny a reálie Japonska:

Ústní zkouška prověřuje souhrnné znalosti z předmětů Úvod do studia asijských literatur*, Klasická japonská literatura*, Moderní japonská literatura*, Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska*, Staré dějiny Japonska*, Moderní dějiny Japonska* a Současná japonská společnost*.

(*Podrobněji viz sylaby jednotlivých předmětů)

U SZZk student předkládá seznam literatury, kterou v průběhu svého Bc. studia přečetl. Měl by mít načteno minimálně v rozsahu povinné četby - seznam zde

 

Japonská filologie – bakalářské studium 

Bakalářská státní závěrečná zkouška z japonské filologie se skládá ze tří částí: 

 • Japonský jazyk: ústní zkouška z jazyka prověřuje schopnost reagovat na modelové situace a podat souvislý projev na dané téma*
 • Teorie jazyka a literatura: souhrnné otázky z předmětů: Úvod do japonského jazyka a literatury, Teorie gramatiky, Klasická japonská literatura, Moderní japonská literatura*
 • Dějiny a reálie: souhrnné otázky z předmětů: Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin Japonska, Staré dějiny Japonska, Moderní dějiny Japonska a Současná japonská společnost*

Japonská filologie – navazující magisterské studium

Součásti státní závěrečné (magisterské) zkoušky:

 • Japonský jazyk: praktická jazyková zkouška (ústní projev na zadané téma) a jazykovědná otázka v rozsahu předmětů Teorie gramatiky (bakalářské studium) a Psaná japonština*
 • Japonská literatura: souhrnné otázky v rozsahu předmětů Klasická literatura, Moderní literatura (bakalářského studia) a Literárního semináře I a II. Otázky jsou průřezové, tj. student by měl být schopen objasnit daný problém z hlediska historického vývoje.*
 • Dějiny Japonska: souhrnné otázky v rozsahu předmětů Dějiny I a II (bakalářského studia) a Historický seminář I a II.* Otázky jsou průřezové, tj. student by měl být schopen objasnit daný problém z hlediska historického vývoje. (Tuto část zkoušky absolvují pouze studenti jednooborového studia.)

Japonština pro hospodářskou praxi – bakalářské studium

Bakalářská státní závěrečná zkouška z japonštiny pro hospodářskou praxi se skládá ze tří částí: 

 • Japonský jazyk: ústní zkouška z jazyka (zaměřená na obchodní japonštinu) prověřuje schopnost reagovat na modelové situace a podat souvislý projev na dané téma*
 • Japonské reálie: souhrnné otázky z předmětů: Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin Japonska, Moderní japonské dějiny a Současná japonská společnost*
 • Ekonomie a management: souhrnné otázky z Mikroekonomie, Makroekonomie a Managementu 1 a 2*

 *viz sylaby jednotlivých předmětů ve STAGu

SZZk Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch – bakalářské studium

Bakalářská státní závěrečná zkouška z indonéských studií se zaměřením na cestovní ruch se skládá ze dvou částí:

 • Praktická jazyková část: zaměřuje se na zvládnutí indonéštiny na úrovni B2. K ověření znalostí je primárně využito cílené konverzace v indonéském jazyce při využití standardizovaných testovacích metod UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia).
 • Ústní část prověřující znalosti indonéského prostředí se zaměřením na praktický turismus: zaměřuje se na základy cestovního ruchu obecně a v aplikaci na indonéské prostředí, geografii, společnost a její kulturní i sociální dynamické proměny, dějiny a politicko-ekonomické souvislosti a literaturu Indonésie.

        Otázky SZZk 

SZZk Korejština pro hospodářskou praxi

Korejština pro hospodářskou praxi – bakalářské studium

Bakalářská státní závěrečná zkouška z Korejštiny pro hospodářskou praxi se skládá ze dvou částí:

 • Praktická jazyková část: pohovor v korejském jazyce na níže uvedená témata:
 1. Vesnice/město, kde žiji nebo kde jsem se narodil (popřípadě: místo, kde bych chtěl žít)
 2. Má rodina nebo příbuzní (popřípadě: koncept rodiny)
 3. Mí přátelé (popřípadě: osoba, se kterou bych se chtěl přátelit)
 4. Má oblíbená kniha
 5. Mé sny (čeho chci v životě dosáhnout)
 6. Co mě zajímá na Koreji (proč jsem si zvolil studium korejštiny; co mě na Koreji přitahuje nebo co bych chtěl v budoucnu hlouběji poznávat)
 7. Jak bude lidský svět za padesát let odlišný od světa, ve kterém dnes žijeme
 8. Minulost a budoucnost České republiky
 9. Mé koníčky (popřípadě: dovednosti, které bych chtěl mít)
 10. Vlastní téma (odlišné od témat 1-9)
 • Teoretická zkouška v anglickém jazyce: zaměření na následující témata:
 1. Periods of pre-modern Korean history
 2. The transition from pre-modern to modern Korea (19th century) & Japanese rule over Korea
 3. The Korean War & Authoritarian rule (dictatorship) in South Korea
 4. The Korean War & North Korea since the end of the Korean War up to today
 5. Democratization in South Korea & Major political and social issues in South Korea up to today
 6. Korean geography
 7. Korean customs and cultural codes (Korean etiquette & specifics relevant in intercultural communication)
 8. Religions and beliefs in Korea
 9. Korean myths and folktales which every Korean knows
 10. Korean diaspora: Koreans outside of the borders of the two Korean states

Kromě toho student při zkoušce odevzdá "Seznam četby" jasně označený jeho jménem a příjmením. Seznam by měl obsahovat alespoň 20 titulů uvedených formou úplné bibliografické citace (viz nkp.cz), které souvisí s dějinami, respektive kulturou Koreje.

Obhajoba bakalářské práce: představení práce je vedeno na základě .ppt prezentace v rozsahu max. 10 slidů v délce trvání max. 20 minut. 

SZZk Vietnamská filologie

Možnosti specializace a způsob složení státní zkoušky k bakalářské studiu

Specializace:

 1. Jazyková a literární
 2. Historická
 3. Kulturně-antropologická a ekonomicko-politická 

V každé specializaci je dvacet (v případě kulturně-antropologické a ekonomicko-politické specializace dvacet dva) zkušebních otázek. Jednotlivé specializace obsahují základní otázky, které vycházejí z látky probrané v rámci povinných předmětů, ale i témata specializovaná, která pak vycházejí z volitelných předmětů dané specializace.

Tři typy studií:

 1. Dvouprogramové studium Vietnamská filologie major
 2. Dvouprogramové studium Vietnamská filologie minor
 3. Samostatný studijní program Vietnamská filologie
 1. Studenti v programu major jsou zkoušeni z jednoho základního okruhu v rámci deklarované specializace. Specializaci si student volí samostatně v průběhu studia.
 2. Studenti v programu minor jsou zkoušeni z jednoho základního okruhu v rámci zvolené specializace. Specializaci si student volí samostatně v průběhu studia.
 3. Studenti v samostatném studijním programu jsou zkoušeni z jednoho základního okruhu a jednoho specializovaného okruhu dle deklarované specializace. Specializaci si student volí samostatně v průběhu studia.

Státní zkoušku a obhajobu diplomové práce doporučujeme vykonat v jednom termínu. 

Volbu specializace student oznámí nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky a to písemně, k rukám garanta studijního programu.

V průběhu zkoušky student zodpoví tři otázky z okruhu témat deklarované specializace. Zkoušku je možné složit v českém jazyce, v angličtině, či v jazyce dané specializace.   

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce

SZZk Asijská studia (se specializací)

Platné pouze pro studenty navazujícího magisterského programu Asijská studia (se specializacemi), tj. pro ročníky s nástupem v AR 2019/2020 a dále.

!POZOR! Pro navazující program Asijská studia (se specializací) platí, že státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce probíhají zároveň v jeden den! Studenti se tedy přihlásí zároveň na DAS/SZZK i DAS/MADP, tyto dvě části závěrečné zkoušky není možné rozdělit do dvou termínů. V případě, že se student přihlásí na termíny SZZk a obhajoby, ale neodevzdá včas diplomovou práci, nebo ji na doporučení v termínu stáhne, o termíny SZZk a obhajoby nepřichází, termíny se nebudou počítat jako platné.

Státní závěrečná zkouška:

 • Studentům je před termínem konání SZZK přiřazen výběr tří témat souvisejících s deklarovanou specializací a zaměřením MADP, a to 14 dní před samotným termínem SZZK;
 • Témata volí tříčlenná komise, a to opět ve složení: předseda, školitel MADP a oponent MADP;
 • Student má 14 dní na přípravu a nastudování zadaných témat;
 • V termínu SZZK prezentuje před tříčlennou komisí pouze jedno vylosované téma z původních tří zadaných;
 • Forma prezentace se odvíjí od zvyklostí dané sekce, např. ve formátu PowerPoint;
 • Po představení tématu student reaguje na otázky a podněty komise

Obhajoba:

 • Probíhá stejnou formou, jako doposud, tj. dle zavedených zvyklostí sekcí za přítomností komise, kterou tvoří: předseda, školitel magisterské diplomové práce (MADP) a její oponent;
 • Diplomant krátce představí svou práci a vyjadřuje se k otázkám z posudků;
 • Je vedena diskuse se všemi hlavními účastníky obhajoby

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)