Praxe DAS/PRX1-3

Informace k praxím DAS/PRX1-3

Studenti v navazujícím magisterském studiu jsou povinni v rámci  PZ disciplín absolvovat jeden z kurzů DAS/PRX1, PRX2 a PRX3. Podmínky absolvování těchto kurzů jsou shrnuty níže, bližší informace podají garantky jednotlivých kurzů.

 

Praxe 1: Zahraniční studijní stáž (DAS/PRX1)

garant: Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

koordinátoři na sekcích: jednotliví zahraniční koordinátoři

K uznání tohoto kurzu student absolvuje zahraniční studijní nebo badatelský pobyt a doloží konkrétní výstup, který během svého pobytu vypracoval. Za jeden výjezd je možné uznat pouze jeden předmět (za jeden výjezd nelze uznat zároveň více předmětů této kategorie, tj. PRX1/4/7). V rámci DAS/PRX1 lze uznat jakkoliv dlouhý výjezd (např. studijní pobyt / krátkodobý badatelský pobyt v zahraniční knihovně), nicméně požadované výstupy jsou odstupňovány podle délky pobytu následovně:

  1. pobyt do 10 dnů + publikovat odborný článek
  2. pobyt 10–30 dnů + aktivní účast na konferenci (příspěvek) nebo výstup A
  3. pobyt nad 30 dnů nebo celý semestr / ak. rok + ústní prezentace k místnímu tématu na workshopu praxí (prezentace dle badatelského zájmu studenta – historicky, sociologicky, lingvisticky aj. zaměřená) nebo jakýkoliv z výstupů A/B

K uznání: doložit absolvovaný pobyt v dané délce (v případě jiných typů pobytu než je

studijní výjezd), odevzdat či prezentovat konkrétní badatelský výstup (dle formy); závěrečná zpráva (vzor ZDE)

 

Praxe 2: Pracovní praxe (DAS/PRX2)

garant: Mgr. Tereza Nakaya

koordinátoři na sekcích: doc. David Uher, Ph.D. (koreanistika), Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. (indonésistika), Mgr.Bc. Olga Luňáčková (sinologie), DiS., Mgr. Tereza Nakaya (japanologie)

K uznání tohoto kurzu student absolvuje pracovní (nepedagogickou) praxi v tuzemské nebo zahraniční hostitelské organizaci (HO) v rozsahu 200h. Náplň pracovní činnosti na stáži musí být ve vztahu ke studovanému oboru.

 

Student si praxi zajišťuje sám. S garantkou nebo koordinátorem příslušné sekce může předem konzultovat možnosti. Uznatelnost pracovní zkušenosti v rámci DAS/PRX2 musí student předem konzultovat a nechat si schválit příslušným garantem či koordinátorem. Stáže je možné absolvovat případně také v hostitelských organizacích spolupracujících s KAS. Na obsazení pozice v těchto hostitelských organizacích bude vypsáno výběrové řízení na začátku semestru, pakliže v daném semestru daná HO praxi nabízí.

 

K uznání: závěrečná zpráva (vzor ZDE), výkaz odpracovaných hodin v požadované výši potvrzené zaměstnavatelem/HO (vzor ZDE), účast na závěrečném workshopu praxí

Pozn.: Kurz lze uznat i na základě sloučení více pracovních zkušeností, jejichž celková délka bude v požadovaném rozsahu. V takovém případě je třeba doložit závěrečnou zprávu a výkaz odpracovaných hodin potvrzené HO pro každou dílčí absolvovanou pracovní zkušenost zvlášť. Pomvědeckou práci na KAS nelze v rámci tohoto kurzu uznat.

 

Praxe 3: Výuka (DAS/PRX3)

garant: Mgr. Michaela Zahradníková, Ph.D.

koordinátoři na sekcích: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D., (indonésistika), Petra Sváková, MA (koreanistika), Mgr. Kateřina Šamajová (sinologie), Mgr. Tereza Nakaya (japanologie)

 

K uznání tohoto kurzu student absolvuje pedagogickou praxi v tuzemské nebo zahraniční hostitelské organizaci (např. jazykové školy, ZŠ, SŠ, zájmové kroužky). V rámci kurzu nelze uznat individuální jazykovou výuku realizovanou bez vazby na hostitelskou organizaci ani pomvědeckou práci na KAS. Doložená výuková praxe musí být v rozsahu min. 36 hodin výuky (+ 100h přípravy, 12h konzultace s mentorem).

 

Student si praxi zajišťuje sám. S garantkou nebo koordinátorem příslušné sekce může předem konzultovat možnosti. Uznatelnost pracovní zkušenosti v rámci DAS/PRX3 musí student předem konzultovat a nechat si schválit příslušným garantem či koordinátorem. Stáž je možné absolvovat případně také ve spolupráci s KAS, pokud je na začátku semestru na tuto pozici vypsáno výběrové řízení.

 

K uznání: závěrečná zpráva (vzor ZDE), výkaz odpracovaných hodin v požadované výši potvrzené zaměstnavatelem/HO (vzor ZDE), recenze odborné publikace týkající se výuky cizích jazyků či cílového jazyka, prezentace na závěrečném workshopu praxí

Pozn.: Kurz lze uznat i na základě sloučení více pracovních zkušeností, jejichž celková délka bude v požadovaném rozsahu. V takovém případě je třeba doložit závěrečnou zprávu a výkaz odpracovaných hodin potvrzené HO pro každou dílčí absolvovanou pracovní zkušenost zvlášť. Pomvědeckou práci na KAS nelze v rámci tohoto kurzu uznat.